Αναζήτηση
Σπήλαιο Αλιστράτης
spilaio.jpg

Αρχική Σελίδα
Χαιρετισμός Δημάρχου Εκτύπωση
 

Ανδρέας ΔαϊρετζήςΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν περισσότερα, αλλά και σε όσους για πρώτη φορά την επισκέπτονται και επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου μας, τη μακραίωνη ιστορία, την πολιτιστική παράδοση, τις φυσικές ομορφιές και γενικότερα την παρουσία του στο Νομό Σερρών και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τους δημότες μας.

Εύχομαι να βρείτε χρήσιμη όσο και ενδιαφέρουσα την ηλεκτρονική μας σελίδα .

Καλή περιήγηση!

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης

 

Ανδρέας Δαϊρετζής
Διακηρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση κτιρίου Εκτύπωση
 

Ν. Zίχνη 22/09/2014 Αριθμ. Πρωτ. 11757 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την μίσθωση χώρου κτιρίου από το Δήμο για στέγαση υπηρεσιών του Κ.Ε.Π.
Ο Δήμαρχος Ν.Ζίχνης διακηρύττει ότι:...

Λήψη αρχείου:

diakiriksi_kep_zixnis_2014

 

Καθορισμός εκμίσθωσης Κοινοχρήστων σχολικων αγροτεμαχίων Γαζώρου Εκτύπωση
 

 

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωδικός:

ΔΛ02.Ε04

Έκδοση:

Ημ/νία :

1η

15 / 09 / 2008

ΑΔΑ: ΒΖΝΦΩΚΘ-ΕΞΡ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το  πρακτικό της αριθμ. 15ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Νέας Ζίχνης.

 

Αριθ. Απόφασης  70/2014                                                  Π ε ρ ί λ η ψ η

    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών          αγροτεμαχίων των Τ.Κ. Γαζώρου και Μυρκίνου.

 

Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 1.00΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11369 με ημερομηνία 12-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  έξι (6) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς                                                          Α π ό ν τ ε ς

1. Δαϊρετζής       Ανδρέας             Πρόεδρος

1. Πετρίδης Ελευθέριος                          

2. Μπόζης Παντελής                 Αντιπρόεδρος             

 

3. Ντώνες         Δημήτριος             Μέλος                                             

 

4. Τσιτσιλίδης Δημήτριος                  «           

 

5. Φιλίππου Δημήτριος                      «          

 

6. Γκαλάπης Χρυσόστομος                «          

 

 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αγοραστού Άννα, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:    

Με την αριθμ. 118/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκμίσθωση σχολικών αγροτεμαχίων των Τ.Κ. Γαζώρου και Μυρκίνου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών (καλλιεργητικές περιόδους ετών 2014-2018).

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με απόφαση της θα πρέπει να καθορίσει το κατώτερο όριο του μισθώματος και τους λοιπούς όρους της δημοπρασίας εκμίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Δ.Κ.Κ. (ν.3463/2006).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την αριθμ. 118/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ζίχνης, τις διατάξεις του άρθρου 195 του Δ.Κ.Κ. (ν.3463/2006), ομόφωνα:

                                               

                                                                Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της δημοπρασίας θα καθοριστούν με την διακήρυξη του Δημάρχου.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Νέας Ζίχνης, που ασκούν το επάγγελμα του αγρότη, αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλουν δήλωση καλλιέργειας.

 

Α.- Σχολικός κλήρος Τ.Κ. Γαζώρου,  καθορίζει:

1.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

α) των 15,50 € για  το αγροτεμάχιο αριθμ. 2978β έκτασης  15.000 τ.μ. στην θέση «Μπαΐρια», και

β) των 40,50 € για  το αγροτεμάχιο αριθμ. 1964 έκτασης  7.435 τ.μ. στη θέση «Καμπουρλούκι».

           Β.- Σχολικός κλήρος Τ.Κ. Μυρκίνου, καθορίζει:

1.- Πρώτη προσφορά ορίζεται ανά δεκ. στρέμμα, ετησίως, το ποσό:

α) των 31,00 € για το αγροτεμάχιο αριθμ. 380 έκτασης 3,464 τ.μ. στην περιοχή «Τασλίκια»

β) των 31,00 € για το αγροτεμάχιο αριθμ. 439 έκτασης 31,950 τ.μ. στην περιοχή «Τασλίκια» 

 

 

Γενικοί όροι

1.- Για να γίνει κανείς δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή της δημοπρασίας βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας  από  το Ειδικό Ταμείο του Δήμου. Επίσης οφείλει  να παρουσιάσει  αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή υπέρ του Δήμου, χωρίς όρους, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή   γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ποσού ίσου προς το ποσοστό (10%) επί του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε, για την εξασφάλιση του έγκαιρου και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολή του μισθώματος.

2.- Δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία δημότης, του οποίου οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας του (που έχουν την ίδια οικονομία)  είναι οφειλέτης του Δήμου για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό και για οποιαδήποτε αιτία  και για το λόγω αυτό η προσκόμιση  βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας,  από το Ειδικό Ταμείο του Δήμου,  θεωρείται απαραίτητη.

3.- Αν ένας πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού παρουσιάζοντας εξουσιοδότηση ή νόμιμο πληρεξούσιο προς αυτόν, διαφορετικά θα θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.

4.- Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

5.- Ο μισθωτής δικαιούται να εγκατασταθεί στο μίσθιο από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση του μισθίου θα γίνει από Επιτροπή του Τοπ. Συμβουλίου και θα καθορίσει τα όρια του αγροτεμαχίου παρουσία του μισθωτού και θα προβεί σε οροσήμανση αυτού με μόνιμα ορόσημα και με δαπάνες του μισθωτού.

6.- Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την εν γένει κατάσταση και τα όρια του μισθίου, ο μισθωτής δεν έχει   κανένα    δικαίωμα    κατά    του   Δήμου   για   οποιαδήποτε   διαφορά.   Επίσης   ο  Δήμος  δεν ευθύνεται   καθόλου   ένεκα    επιγενόμενης   ολικής ή   μερικής   ενοικίασης   του   μισθίου  ως  και τρίτος   διαταράξει   ή   αποβάλλει   τον   μισθωτή   από   την  κατοχή  του χωραφιού, αλλά επί ολικής ενοικίασης ή οριστικής αποβολής εκ  της  κατοχής   ο  ενοικιαστής   απαλλάσσεται   της   περαιτέρω καταβολής μισθώματος.

7.-  Ο μισθωτής οφείλει να εκμεταλλεύεται το μίσθιο κατά τους κείμενους νόμους υποκείμενος όπως προβλεπόμενη κανονιστική διάταξη, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται για τον μισθωτή έκπτωση από τα μίσθιο. Η επί τετραετία, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, διακοπή της εκμετάλλευσης του κτήματος συνεπάγεται την έκπτωση του μισθωτού και τη λύση της σύμβασης με συνέπεια εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του μισθωτού προς τον Δήμο και καταβολή της τυχόν επελθούσας ζημίας σ' αυτή.

8.- Το αναλογούν μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ζίχνης στην αρχή κάθε μισθωτικής περιόδου. Σε περίπτωσης μη καταβολής του μισθώματος , θα συντάσσεται  βεβαιωτικός κατάλογος από τον Δήμο ύστερα από έγγραφο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Η καταβολή του πρώτου μισθώματος θα γίνει μόλις διεκπεραιωθεί η διαδικασία της εκμίσθωσης με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

9.- Ο μισθωτής δεν μπορεί να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει ή να υπομισθώσει σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Δήμου από τη συναφθείσα σύμβαση. Αυτός υποχρεούται άμα λήξει η μισθωτική περίοδος να παραδώσει το μίσθιο στον Δήμο, χωρίς καμία ενόχληση, διαφορετικά θα υποστεί εκτός από τις λοιπές νόμιμες συνέπειες σε ποινική ρήτρα υπέρ του Δήμου σε δέκα πέντε (15,00 €) για κάθε μήνα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου.

10.- Η παράβαση οποιουδήποτε όρου συνεπάγεται για τον μισθωτή τη λύση της σύμβασης και την έκπτωση του, που θα απαγγέλλεται με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, επιφυλασσόμενου στο Δήμο του δικαιώματος να ζητήσει και αποζημίωση για κάθε ζημία που θα υποστεί από την αιτία για την οποία  κηρύχθηκε έκπτωτος ο μισθωτής.

11.- Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει το συμφωνητικό της μίσθωσης με τον εγγυητή του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από έγγραφη πρόσκληση του Δήμου.

12.- Τα πρακτικά υπόκεινται στην έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής και της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Σερρών. Από την μη έγκριση των πρακτικών κανένα δικαίωμα δεν αποκτά ο τελευταίος πλειοδότης, όπως επίσης καμία αξίωση μπορεί να έχει για βραδύτητα κοινοποίησης σε αυτό της οικείας εγκριτικής απόφασης . Άμα εγκριθεί και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη πρόσκληση του Δήμου  προς τον τελευταίο πλειοδότη, οφείλει αυτός με τον εγγυητή του να προσέλθει προς υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφότερων για την επί έλλατο διαφορά του νέου μισθώματος από της πρώτης δημοπρασίας.

13.- Όλα τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης και κηρύκεια ως και έξοδα σύναψης της σύμβασης και τα τέλη χαρτοσήμου βαρύνουν τον αναδειχθέντα τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλεται  κατά την υπογραφή της σύμβασης.

14.- Για κάθε διαφορά μεταξύ του μισθωτή και του Δήμου αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

15.- Σε περίπτωση που κατά τις ανωτέρω δημοπρασίες δεν υπάρξει αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγω τότε θα επαναληφθεί η δημοπρασία εντός δέκα (10) ημερών με τους αυτούς όρους, βάσει σχετικής διακήρυξης του Δημάρχου, στην οποία δημοπρασία θα μπορούν να λάβουν μέρος και δημότες-κάτοικοι άλλων Τοπ. Διαμερισμάτων.

 

 

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 70/2014.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.                                                              Τα μέλη                   

Τ.Υ.                                                                                Τ.Υ.                    

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος                                                              

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ

 

 

Έναρξη διαδικασίας εισοδηματικής ενίσχυσης ορεινών & μειονεκτικών περιοχών Εκτύπωση
 

Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών με χαμηλά εισοδήματα για το έτος 2014.

 

Με την αριθμ. 2/71338/0026/22-07-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση επανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως καθορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

 Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα επί διετία, σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

2- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ

4- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ Η΄ E1

5- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΤΟΣ

6- ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΙΒΑΝ)

7- ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠ

 

Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δε πρέπει να ξεπερνά τα:

α) 3.000 € ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 600 €

β) 4.700 € ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 300 €

 

Όλα τα δικαολογητικα υποβάλλονται στο ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23243 50700

                                                            ΕΝΑΡΞΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

*Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.

*Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο, ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη).

Ανακοίνωση-πρόσκληση για το έργο Αμμοληψία στη Ζίχνη. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π. : 366062(779)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β') σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011
(ΦΕΚ 209/Α'), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο
κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α,
την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής
και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να
διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./Για τον
πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του περιεχομένου του φακέλου
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με
το με αρ. Πρωτ. 351334(728)διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και
αφορά το έργο:<< Αμμοληψία σε τμήμα του με αρ.886 ρέματος του
αγροκτήματος Ν. Ζίχνης του Δ.Ν.Ζίχνης, ΠΕ Σερρών>>>Υποκατηγορία Α2
Ομάδα 5η- Εξορυκτικες δραστηριότητες Α/Α (1-226) α/α 06
Φορέας υλοποίησης του έργου: Δ.Ν.Ζίχνης
1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 19-9-2014 και
ημερομηνία λήξης αυτής η 7-11-2014
2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των
πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 19-9-2014 και
ημερομηνία λήξης αυτής η 31-10-2014
3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ..
4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή
των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των
εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα
Περιβάλλοντος & Υδροιοικονομίας Π.Ε.Σερρών ( τηλ 2321085780 .) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και ειδικότερα στην ιστοθέση
(www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) στις 19-9-2014
Η παρούσα ανακοίνωση - πρόσκληση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
<<ΣΕΡΡΑΙΚΟ ΘΑΡΡΟΣ >> Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης -
πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίησης του έργου,
βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014
(ΦΕΚ 45 τ.Β').


Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
Αντώνιος Δ.Γυφτόπουλος

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 57_2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
Εκδηλώσεις
« < Σεπτέμβριος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
« < Οκτώβριος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
«COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA» και ακρωνύμιο «CommoNaR»

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

984082.jpg