Αναζήτηση
Σπήλαιο Αλιστράτης
spilaio.jpg

Αρχική Σελίδα
Χαιρετισμός Δημάρχου Εκτύπωση
 

Ανδρέας ΔαϊρετζήςΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν περισσότερα, αλλά και σε όσους για πρώτη φορά την επισκέπτονται και επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου μας, τη μακραίωνη ιστορία, την πολιτιστική παράδοση, τις φυσικές ομορφιές και γενικότερα την παρουσία του στο Νομό Σερρών και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τους δημότες μας.

Εύχομαι να βρείτε χρήσιμη όσο και ενδιαφέρουσα την ηλεκτρονική μας σελίδα .

Καλή περιήγηση!

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης

 

Ανδρέας Δαϊρετζής
Πρόσκληση για Δημοτικό Σιμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 13:30 Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Κωδικός:

ΔΛ03.Ε01

Έκδοση:

Ημ/νία :

1η

15 / 09 / 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Ν. Ζίχνη  20-11-2014

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 14181

 

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις τoυ άρθρ. 95 και 96 του Δ.Κ.Κ. (N. 3463/2006) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους  2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα  13.30  μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 153.908,37 € από την ΙΑ' κατανομή ΚΑΠ 2014.

2.- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 25.720,94 από απόδοση του (1/12) έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2014 για εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του ελλην. δημ. σύμφωνα με το αρ. 27 του Ν. 3756/2009.

3.- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 26.947,78 για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων και δαπάνη σχολικού τροχονόμου Β΄ εξαμήνου 2014.

4.- Αποδοχή ποσού 11.253,96 € και ποσού 4.022,10 € για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ».

5.- Έγκριση εσόδων -εξόδων του 3ου Τριμήνου του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

6.- Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 1801/27-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου του Υπουργείου Οικονομικών.

7.-  Έγκριση του κανονισμού  άρδευσης.

8.- Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών.

9.- Έγκριση διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το 2015.

10.- Έγκριση καταβολής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου.

11.- Έγκριση καταβολής προστίμου στο ΙΚΑ.

12.- Έγκριση προϋπολογισμού συντήρησης έτους 2015 του Τ.Ο.Ε.Β. Φυλλίδας.

13.- Έγκριση προϋπολογισμού / εισηγητικής έκθεσης  έτους 2015 της εταιρίας «Σπήλαιο Α.Ε. ΟΤΑ».

14.- Εκμίσθωση των υπ' αριθμ. 1,2,3 οικημάτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών Σπηλαίου Αλιστράτης.

15.- Εξέταση αιτήσεων δημοτών σχετικά με τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων.

16.- Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Α/θμιας και Β/θμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών Θεμάτων.

17.- Έγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα Τ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας - Λευκοθέας Δήμου Αλιστράτης» της πράξης (352882) «Υδροδότηση των Τ.Κ. Σ.Σ. Αγγίστας - Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης» εργολαβίας Φ. Κυριακίδη και Σια Ε.Ε.

18.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του υποέργου «Κατασκευή  εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα Τ.Δ. Σ.Σ. Αγγίστας - Λευκοθέας Δήμου Αλιστράτης» της πράξης (352882) «Υδροδότηση των Τ.Κ. Σ.Σ. Αγγίστας - Λευκοθέας του Δήμου Νέας Ζίχνης» εργολαβίας Φ. Κυριακίδη και Σια Ε.Ε.

19.- Υποβολή πρότασης - αίτηση χρηματοδότησης πράξης στο πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) - στο μέτρο 322: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» και πρ/σμο 150.000,00 € με το Φ.Π.Α.

20.- Έγκριση εξόδων δεξιώσεων της 28ης Οκτωβρίου 2014.

21.- Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο με τίτλο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας του έργου "Μελέτη Ε.Ο. Σερρών - Δράμας, Τμήμα Λευκοθέα - Αλιστράτη - Όρια Ν. Δράμας" νυν Π.Ε. Σερρών Π.Κ.Μ. (υποκατηγορία Α2 - ομάδα 1η Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Α/Α (1-226) 5 ΑΙΙΙ, οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών).

22.- Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών τους για την παραλαβή προμήθειας υλικών (ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2015.

23.- Ορισμός μέλους εκ των υπαλλήλων του Δήμου για την συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης της αξίας των εκποιούμενων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2015.

24.- Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών αγροτεμαχίων Αγίου Χριστόφορου.

25.- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014.

26.- Καθορισμός μελών ομάδας εργασίας στο τοπικό πρόγραμμα LOFT.

27.- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 90.000,00 € για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. 

 

    Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του Δημοτικοί  Συμβουλίου την προηγούμενη της συνεδρίασης.

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

 

Πολυμέρης Παναγιώτης

 

 

 

 

Χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών «ΚΟΥΡΕΙΟ» Εκτύπωση
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το Πρακτικό της αριθμ. 12/17-11-2014

Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης.-

Αριθμ.Αποφάσεως – 32 -

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών

       «ΚΟΥΡΕΙΟ» στον Θεοδωράκη Αθανάσιο του Παναγιώτη, στο Δραβήσκο.-

 

Στην Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα -13.00- συνήλθε το Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 14025/14-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που επιδόθηκε εμπρόθεσμα στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Εκτύπωση
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το Πρακτικό της αριθμ. 11/05-11-2014

Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης.-

Αριθμ.Αποφάσεως – 31 -

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος «Επιχείρηση αναψυχής

       (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)» στον Μοσχοβάκη Αθανάσιο του Αποστόλου, στο Θολό.-

 

Στην Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα -13.00- συνήλθε το Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 13319/29-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που επιδόθηκε εμπρόθεσμα στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Εκτύπωση
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμ. 11/05-11-2014

Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης.-

Αριθμ.Αποφάσεως – 30 -

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (Οβελιστήριο)» στον BAKALOV RUMEN του ERUSALIMOV, στο Γάζωρο.-

 Στην Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα -13.00- συνήλθε το Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 13319/29-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που επιδόθηκε εμπρόθεσμα στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Καθορισμός του ημερήσιου τέλους χρήσης λαϊκών αγορών
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Απόφαση οικονομικής επιτροπής - Έγκριση έκδοσης Ενταλμάτων προπληρωμής
 


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
Εκδηλώσεις
« < Νοέμβριος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
«COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA» και ακρωνύμιο «CommoNaR»

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

984082.jpg