Greek English French German Italian Russian Spanish
 
 
Χαιρετισμός Δημάρχου

Χαιρετισμός Δημάρχου

Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης. Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους...

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Νέας Ζίχνης

Κατεβάστε το αρχείο:   Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Νέας Ζίχνης

 • Χαιρετισμός Δημάρχου

  Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2007 18:43
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ...

  Τρίτη, 23 Δεκέμβριος 2014 08:21
 • Συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας...

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 11:57
 • Έγκριση πρακτικών για την δημοπρασία του έργου «Κατασκευή υδρευτικού αγωγού Αγριανής – Νέας Ζίχνης

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 13:50
 • Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Νέας Ζίχνης

  Πέμπτη, 15 Ιανουάριος 2015 11:09

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων και χώρων»

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ζίχνη 19 Απριλίου 2016              ΑΔΑ: 7ΜΒΛΩΚΘ-02Π
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. - 3886 -
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Πληροφορίες: Νούλης Στέργιος
Τηλ: 2324350603 Φαξ: 2324350624
Ηλεκτρ.Ταχ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ή στο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Καθαρισμό δημοτικών κτιρίων, δημοτικών οδών, πλατιών, κοινόχρηστων χώρων και νεκροταφείων του Δήμου Νέας Ζίχνης»


Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης....

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση εργασιών
«Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων, δημοτικών οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων
και νεκροταφείων Δήμου Νέας Ζίχνης» για χρονικό διάστημα 12 ΜΗΝΩΝ από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης....

 

 ΛΗΨΗ ΤΩΝ 4 ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016

 

 

 

 

 

 

 

Αποφ. 41-2016 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κωδικός: ΔΛ02.Ε04
Έκδοση:
Ημ/νία : 1η
15 / 09 / 2008

ΑΔΑ: Ω21ΗΩΚΘ-75Ψ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 7ης/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Αριθ. Απόφασης 41 / 2016 Π ε ρ ί λ η ψ η
Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων» προϋπολογισμού 73.000,00 € και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.30΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3593 με ημερομηνία 08-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι:
Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
1. Δαϊρετζής Ανδρέας Πρόεδρος
2. Μπόζης Παντελής Αντιπρόεδρος
3. Ντώνες Δημήτριος Μέλος
4. Φιλίππου Δημήτριος «
5. Τσιτσιλίδης Δημήτριος «
6. Πετρίδης Ελευθέριος «
7. Γκαλάπης Χρυσόστομος «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αγοραστού Άννα του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 31/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖΨΥΩΚΘ-ΠΔΘ) έγινε ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης για τη δημοπρασία «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων», πρ/σμού 73.000,00 €. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3006/24-03-2016 περίληψη διακήρυξης του Δημάρχου για τη δημοπρασία (ΑΔΑ: ΩΛ3ΛΩΚΘ-Α5Κ), την 06η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και με ώρα λήξης την 10:00 π.μ., διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά στα γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/1995 και του ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη της παραπάνω προμήθειας.
Σύμφωνα με το από 06-04-2016 πρώτο (1ο) πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού : στον διαγωνισμό προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές δύο ( 2 ) υποψήφιοι ως εξής:
1. Εταιρία Β. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ, σωλήνες γεωτρήσεων – αντλητικά συγκροτήματα και
2. ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, κατασκευές και επισκευές αρδευτικών συγκροτημάτων και ηλεκτρικών πινάκων – ΕΔΕ.
Αρχικά η επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π.). Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι κυρίως φάκελοι, μονογράφησαν και σφραγίστηκαν τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά, οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών οι οποίοι έμειναν σφραγισμένοι.
Στη συνέχεια με το από 06-04-2016 δεύτερο (2ο) πρακτικό της, η επιτροπή του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 2934/23-03-2016 διακήρυξης αποφάσισε τα εξής:
1) Δέχεται την προσφορά της εταιρίας Β. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ, σωλήνες γεωτρήσεων – αντλητικά συγκροτήματα, καθώς είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης και προχώρησε στη βαθμολόγηση της προσφοράς ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συντελεστής βαρύτητας 50%)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛ.
ΒΑΡΥΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘ. ΒΑΘΜΟΣ
1. Συμφωνία της ποιότητας των υλικών προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές 25% 50 12,50
2. Ομοιογένεια των προσφερόμενων υλικών προς τα υλικά που ήδη χρησιμοποιούνται από το Δήμο 25% 50 12,50
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 25,00

ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 50%)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΕΛ.
ΒΑΡΥΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘ. ΒΑΘΜΟΣ
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 15% 40 6,00
2. Χρόνος παράδοσης 15% 40 6,00
3 Αξιοπιστία προμηθευτή (επιχειρηματική δομή, τεχνική υποδομή, τεχνική υποστήριξη, εξυπηρέτηση μετά την πώληση) 20% 40 8,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 20,00

2) Δέχεται την προσφορά του ΤΖΙΟΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατασκευές και επισκευές αρδευτικών συγκροτημάτων και ηλεκτρικών πινάκων – ΕΔΕ, καθώς είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης και προχώρησε στη βαθμολόγηση της προσφοράς ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συντελεστής βαρύτητας 50%)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛ.
ΒΑΡΥΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘ. ΒΑΘΜΟΣ
1. Συμφωνία της ποιότητας των υλικών προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές 25% 50 12,50
2. Ομοιογένεια των προσφερόμενων υλικών προς τα υλικά που ήδη χρησιμοποιούνται από το Δήμο 25% 50 12,50
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 25,00

ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 50%)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΕΛ.
ΒΑΡΥΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΑΘ. ΒΑΘΜΟΣ
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 15% 50 7,50
2. Χρόνος παράδοσης 15% 50 7,50
3 Αξιοπιστία προμηθευτή (επιχειρηματική δομή, τεχνική υποδομή, τεχνική υποστήριξη, εξυπηρέτηση μετά την πώληση) 20% 50 10,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 25,00

Στη συνέχεια στις 06-04-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., η επιτροπή διαγωνισμού με το τρίτο (3ο) πρακτικό της προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, παρουσία των προμηθευτών και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α Ονοματεπώνυμο Προσφερόμενη τιμή
1. Εταιρία Β. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ, σωλήνες γεωτρήσεων – αντλητικά συγκροτήματα 65.700,45 €
2. ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, κατασκευές και επισκευές αρδευτικών συγκροτημάτων και ηλεκτρικών πινάκων – ΕΔΕ 64.970,45 €

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη, όπου απαιτείται, τιμή προσφοράς. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.
Με βάση τη βαθμολογία που έλαβε η προσφορά με το από 06-04-2016 πρακτικό αξιολόγησης και την προσφερόμενη τιμή, ο λόγος του αθροίσματος της σταθμισμένης βαθμολογίας προς τη συγκριτική τιμή διαμορφώνεται ως εξής:
1) Εταιρία Β. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ, σωλήνες γεωτρήσεων – αντλητικά συγκροτήματα:

Συνολική Βαθμολογία 45,00
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Λ= ------------------------------ = ---------------- = 0,0006849
Συνολική τιμή 65.700,45

2) ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, κατασκευές και επισκευές αρδευτικών συγκροτημάτων και ηλεκτρικών πινάκων – ΕΔΕ.

Συνολική Βαθμολογία 50,00
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Λ= ------------------------------ = ---------------- = 0,0007695
Συνολική τιμή 64.970,45

Άρα ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α Προσφορά του (ονοματεπώνυμο) Τελική βαθμολογία
1. Εταιρία Β. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ, σωλήνες γεωτρήσεων – αντλητικά συγκροτήματα 0,0006849
2. ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, κατασκευές και επισκευές αρδευτικών συγκροτημάτων και ηλεκτρικών πινάκων – ΕΔΕ 0,0007695

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά των προσφορών, τα άρθρα 15, 19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του Ν, 2286/1995 προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να κατοχυρωθεί η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμου γεωτρήσεων στον ΤΖΙΟΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, κατασκευές και επισκευές αρδευτικών συγκροτημάτων και ηλεκτρικών πινάκων – ΕΔΕ, γιατί η προφορά του θεωρείται συμφερότερη.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να προβεί στην λήψη της απόφασης για έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 31/2016 προγενέστερη απόφαση της, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3006/24-03-2016 περίληψη διακήρυξης του Δημάρχου, τα πρακτικά του από 06-04-2016 διαγωνισμού, τις διατάξεις του Ν.2286/1995 και του ΕΚΠΟΤΑ, το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 παρ.1 ειδ(ε), ομόφωνα:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε την 06η του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και με ώρα λήξης την 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Νέας Ζίχνης, ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών και Αξιολόγησης, για την ανάδειξη μειοδότη της «Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων», πρ/σμού 73.000,00 €, με ΦΠΑ. .

2. Κατακυρώνει την εν λόγω προμήθεια στην επιχείρηση του κ. ΤΖΙΟΒΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατασκευές και επισκευές αρδευτικών συγκροτημάτων και ηλεκτρικών πινάκων – ΕΔΕ με προσφερόμενη τιμή 64.970,45 €, για το λόγο ότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και βάσει της Τεχνικής Έκθεσης.

3. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού εκτέλεσης της προμήθειας μετά την έγκριση της απόφασης αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Σερρών.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 41 / 2016.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. Τα μέλη
Τ.Υ. Τ.Υ.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ

Έκθεση Εσόδων-Εξόδων 1ου Τριμήνου του Δήμου για τον έλεγχο της Υλοποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωδικός: ΔΛ02.Ε04

Έκδοση:

Ημ/νία :

1η

15 / 09 / 2008

                                                                                                                              ΑΔΑ: 7ΘΕ1ΩΚΘ-ΚΘΚ

                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης/2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Αριθ. Απόφασης 44 / 2016                                                             Π ε ρ ί λ η ψ η

                                                                              Έκθεση Εσόδων-Εξόδων 1ου Τριμήνου του Δήμου για τον έλεγχο της Υλοποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

     Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.30΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3593 με ημερομηνία 08-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι:

                     Π α ρ ό ν τ ε ς                                                                                      Α π ό ν τ ε ς

1. Δαϊρετζής Ανδρέας                   Πρόεδρος  
2. Μπόζης Παντελής                 Αντιπρόεδρος                            
3. Ντώνες Δημήτριος                       Μέλος                                                
4. Φιλίππου Δημήτριος                     «            
5. Τσιτσιλίδης Δημήτριος                «  
6. Πετρίδης Ελευθέριος                     «  
7. Γκαλάπης Χρυσόστομος               «    

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αγοραστού Άννα του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/3.2.2004(ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπ/σμού των δήμων και κοινοτήτων, και το άρθρο 72 παρ.1 ειδ.(β) του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

   1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων & κοινοτήτων διακρίνεται σε πρ/σμό εσόδων και πρ/σμό δαπανών:

Τα έσοδα διακρίνονται σε: α) τακτικά έσοδα, β) έκτακτα έσοδα, γ)έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, δ) εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη), ε) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων & στ) χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Οι δαπάνες διακρίνονται σε: α) λειτουργικές δαπάνες χρήσης, β) επενδύσεις, γ) πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις & δ) αποθεματικό.

     2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

• τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,   • έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,   • έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2, • εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3, • εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων, • χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

     Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό.

   Τα έξοδα διακρίνονται σε ομάδες: • λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,• Επενδύσεις (αγορές & κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,• πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8, •   Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

     Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

     3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

     4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

   Με την αριθ. 155/2015 (ΑΔΑ:ΩΗΠ6ΩΚΘ-Χ69) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2016. Στην με αριθμ. πρωτ. 3729/13-04-2016 εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 4ου Τριμήνου του οικονομικού έτους 2015.

     Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, την υπ’ αριθμ. 155/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

   Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου την έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων του 1ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 όπως εμφανίζονται στους κάτωθι πίνακες ανά πρωτοβάθμιο κωδικό αριθμό:

Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και                      Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Α. Έσοδα και Εισπράξεις

Κ.Α. Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπ/σμός

σε ευρώ

Βεβαιωθέντα

σε ευρώ

Εισπραχθέντα

σε ευρώ

0 Τακτικά έσοδα        3.479.167,12      537.379,72     532.636,32
 1  Έκτακτα έσοδα          2.397.084,59            95.809,16      94.981,69
 2 Έσοδα παρελθόντων ετών                         0,00                  30,00           30,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ            2.519.702,89        2.372.399,39      156.206,68
 4  Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων.               870.303,00            222.892,21      119.361,46
5  Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους            1.470.524,03        1.386.082,54    1.386.082,54
   Σύνολο Εσόδων        10.736.781,63    4.614.593,02 2.289.298,69

Β.  Έξοδα και Πληρωμές

Κ.Α. Έξοδα και Πληρωμές

Πρ/σμός

σε ευρώ

Δεσμευθέντα

σε ευρώ

Τιμολογηθέντα σε ευρώ Ενταλθέντα σε ευρώ Πληρωθέντα σε ευρώ
6 Λειτουργικές Δαπάνες 4.294.999,17 3.061.815,98 580.705,61 534.808,39 529.508,66
7 Επενδύσεις 2.839.797,67 1.078.776,41 68.895,60     36.145,05 36.145,05
8

Πληρ   Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις

   3.596.129,86 1.200.830,88 605.690,65 480.126,43 401.501,18
9111 Αποθεματικό                     5.854,93 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Σύνολο εξόδων

10.736.781,63 5.341.423,27 1.255.291,86 1.051.079,87    967.154,89

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 44 / 2016.

Αφού συντάχτηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

                                                                   Η Οικονομική Επιτροπή

                         Ο Δήμαρχος                                                                                  Τα μέλη

           ως Πρόεδρος της Ο.Ε.                                                                               Τ.Υ.

                         Τ.Υ.

                   Ακριβές αντίγραφο

               Ο Δήμαρχος      

      

         ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ                  

Our website is protected by DMC Firewall!