Αναζήτηση
Σπήλαιο Αλιστράτης
spilaio.jpg

Αρχική Σελίδα
Χαιρετισμός Δημάρχου Εκτύπωση
 

Ανδρέας ΔαϊρετζήςΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν περισσότερα, αλλά και σε όσους για πρώτη φορά την επισκέπτονται και επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου μας, τη μακραίωνη ιστορία, την πολιτιστική παράδοση, τις φυσικές ομορφιές και γενικότερα την παρουσία του στο Νομό Σερρών και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τους δημότες μας.

Εύχομαι να βρείτε χρήσιμη όσο και ενδιαφέρουσα την ηλεκτρονική μας σελίδα .

Καλή περιήγηση!

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης

 

Ανδρέας Δαϊρετζής
Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου.- Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ                                     Νέα Ζίχνη      04 Μαρτίου 2014

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ                                        Αριθμ. Πρωτ.  - 2649  -

               

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου.-

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   100 / 2014

 

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης

    ΄Εχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 72, 100 και 170 του Ν.3584/2007, (ΦΕΚ αριθμ.143/τΑ’/28-06-2007) «Περί κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

2.- Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 254 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.- Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ζίχνης όπως ισχύει σήμερα.

4.- Την αριθμ.722/18974/30-12-2011 Απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Δήμου κατατάσσεται στις θέσεις που προβλέπονται στον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

5.- Τις αριθμ.98/2647/4-3-2014 και αριθμ. 99/2648/4-3-2014 αποφάσεις μας περί τοποθέτησης προϊσταμένων Δ/νσης και Τμημάτων αντίστοιχα του Δήμου μας.

6.- Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας και την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών του Δήμου από το υφιστάμενο προσωπικό για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Τοποθετούμε τους μόνιμους και τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δήμου Νέας Ζίχνης στις οργανικές μονάδες του Δήμου μας σύμφωνα με τον ΟΕΥ, ως εξής:

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στο Δήμο Νέας Ζίχνης.- Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ                                      Νέα Ζίχνη  04 Μαρτίου 2014

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ.   -  2648  -

               

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στο Δήμο Νέας Ζίχνης.-

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    99 / 2014

 

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης

    ΄Εχοντας υπόψη:

1.        Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά µε τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2.        Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.

3.        Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4147/2013 του άρθρου πέμπτου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α’) και των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄).

4.        Την υπ’ αριθ. αριθ. 17/οικ.34832/02.09.2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

5.        Την αριθμ. 594/13533/04-10-2013 Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου μας.

6.        Το αριθμ. 2/25/20-2-2014 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Σερρών, που αφορά στην επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Δήμου Νέας Ζίχνης.

7.        Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήµου µας όπως ισχύει σήμερα.

8.        Τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων των επιλεγέντων προϊσταμένων και ειδικότερα τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδίκευση που διαθέτουν.

 

                                  

Τοποθέτηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης στο Δήμο Νέας Ζίχνης Εκτύπωση
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ                                       Νέα Ζίχνη  04 Μαρτίου 2014

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ                                          Αριθ. Πρωτ.   -  2647  -

               

 

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης στο Δήμο Νέας Ζίχνης.-

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    98 / 2014

 

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης

    ΄Εχοντας υπόψη:

1.        Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του Δηµάρχου.

2.        Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.

3.        Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4147/2013 του άρθρου πέμπτου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ.Α’) και των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄)

4.        Την υπ’ αριθ. αριθ. 17/οικ.34832/02.09.2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

5.        Την αριθμ.593/13532/04-10-2013 Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου για την Διεύθυνση Διοικητικών-Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

6.        Το αριθμ. 2/25/20-2-2014 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Σερρών, που αφορά στην επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Δήμου Νέας Ζίχνης

7.        Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήµου µας όπως ισχύει σήμερα

8.        Τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων των επιλεγέντων προϊσταμένων και ειδικότερα τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδίκευση που διαθέτουν.

 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τοποθετούμε τον επιλεγέντα από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο προϊστάμενο των οργανικών μονάδων, επιπέδου  Διεύθυνσης, όπως παρακάτω:

1. Τον Βαλσαμάκη Παναγιώτη του Γεωργίου, υπάλληλο του Κλάδου ΤΕ17 Δ/κού-Λογ/κού με Βαθμό Β’, στην Διεύθυνση Διοικητικών-Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 

Ο ανωτέρω Προϊστάμενος υπηρετεί μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια με τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του Ν.3839/2010 και του άρθρου 10 του Ν.4024/2011.

 

Με την έκδοση της παρούσας η αριθμ.359/10/14-01-2011 απόφαση του Δημάρχου Νέας Ζίχνης παύει να ισχύει.-

 

    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

 

 

ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ  Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ

 

 

Κοινοποίηση:

1.- Η απόφαση διαβιβάζεται σε όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου μας.

2.- Γραφείο μισθοδοσίας  

3.- Ενδιαφερόμενο  υπάλληλο.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΖΙΧΝΗΣ Εκτύπωση
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων κράτησαν για αναπαραγωγή ζώα, γεννημένα από 1/1/2010 και μετά είναι υποχρεωμένοι να τα περάσουν και ηλεκτρονικά ενώτια, με σκοπό να εμβολιαστούν με εμβόλιο μελιταίου πυρετού, για να μπορούν να παραδίδουν το γάλα τους στις βιομηχανίες γάλακτος
Τηλέφωνο Κτηνιατρείου Νέας Ζίχνης: 2324022250
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ανακοίνωση για χωματερές 2013
 


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
Εκδηλώσεις
« < Απρίλιος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
«COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA» και ακρωνύμιο «CommoNaR»

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

984082.jpg