Αναζήτηση
Σπήλαιο Αλιστράτης
spilaio.jpg

Αρχική Σελίδα
Χαιρετισμός Δημάρχου Εκτύπωση
 

Ανδρέας ΔαϊρετζήςΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν περισσότερα, αλλά και σε όσους για πρώτη φορά την επισκέπτονται και επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου μας, τη μακραίωνη ιστορία, την πολιτιστική παράδοση, τις φυσικές ομορφιές και γενικότερα την παρουσία του στο Νομό Σερρών και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τους δημότες μας.

Εύχομαι να βρείτε χρήσιμη όσο και ενδιαφέρουσα την ηλεκτρονική μας σελίδα .

Καλή περιήγηση!

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης

 

Ανδρέας Δαϊρετζής
Θεατρική παράσταση για παιδιά στο Γάζωρο στις 15 Νοεμβρίου 2014 & ώρα 7μμ Εκτύπωση
 

1.eyripideia_2014.jpg

 

2.1_copy.jpg

 

Απόφ. Δημ. Συμβ: Έγκριση κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κωδικός:

ΔΛ03.Ε02

Έκδοση:

Ημ/νία :

1η

15 / 09 / 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                   ΑΔΑ: ΒΤΑΨΩΚΘ-Ρ50

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 16ης/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Νέας Ζίχνης.

 

Αριθμ. Απόφασης: 171                                                ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων »                                                                            

 

Στη Νέα Ζίχνη και Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), σήμερα την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.30μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ζίχνης ύστερα από την αριθμ. 12950/16-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Πολυμέρη Παναγιώτη, που επιδόθηκε νομότυπα με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.2 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. ήταν παρόντα είκοσι ένα (21), δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1) Πολυμέρης Παναγιώτης                     Πρόεδρος              12) Τσολάκη - Γκιούνα Παρασκευή       Δημ. Σύμβουλος

2) Ταρπινίδου-Κακή Μαγδαληνή        Αντιπρόεδρος          13) Φιλιππίδης Σοφοκλής                                 »           

3) Μπουγιουκλή Αικατερίνη                 Γραμματέας           14) Πετρίδης Ελευθέριος                                  »            

4) Βαβλιάκη - Χαριζάνη Δάφνη                    Δημ. Σύμβουλος       15) Αραμπατζής Ιωάννης                                  »                                                                                                                                                                                                                              

5) Βουβούσης Απόστολος                            »                     16) Μαδεμλής Γεώργιος                                   »                           

6) Φιλίππου Δημήτριος                                »                     17) Κούτλες Θεόδωρος                                     » 

7) Χατζηχαραλάμπου Δαμιανός                    »                     18) Αποστολίδου Αθανασία                              »

8) Στέφου Αριστοτέλης                                 »                     19) Καλαποτλής Γεώργιος                                »             

9) Τοπκάρογλου Ιωάννης                             »                     20) Μπόζης Παντελής                                      »                 

10) Ντώνες Δημήτριος                                   »                     21) Κοτζαμπάσης Ιωάννης                               »

11) Ξουρίδας Πέτρος                                     »                                  

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) Τσιτσιλίδης Δημήτριος                      Δημ. Σύμβουλος                4) Νταράκης Κων/νος                Δημ. Σύμβουλος                       

2) Λασκαρίδης Ιωάννης                                  »                                5) Πασχαλίδου Δήμητρα                         »

3) Γκαλάπης Χρυσόστομος                             »                                6) Σιδιροπούλου-Σωτηρίου Χρυσούλα   »

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δαϊρετζής Ανδρέας ο οποίος προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010 και ο οποίος μετέχει στις συζητήσεις χωρίς ψήφο.                                     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αγοραστού Άννα, Διοικητική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ζήτησε να τεθεί για συζήτηση ένα (1) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, και της παρ. 6 του άρθρ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑ: 7ο     

 Αριθμ. απόφασης 171/2014

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος  είπε τα  εξής:

Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 79/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ζίχνης με θέμα «Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων» (ΑΔΑ 6ΒΔ4ΩΚΘ-Ο45) η οποία και αποτελεί την εισήγηση  για την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 79/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΒΔ4ΩΚΘ-Ο45) με την οποία εισηγείται το παραπάνω θέμα  και τις σχετικές διατάξεις,  κατά πλειοψηφία:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

                       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

                                        ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για την χρήση των πεζοδρομίων των οδών, των πλατειών, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών των χώρων. Αφορά δε την προσωρινή ή πλέον μακροχρόνια χρήση ή κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του δήμου.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

Ø      Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης

Ø      Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.

Ø      Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πλατειών  και πεζοδρομίων και η ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευση τους από τον Δήμο.

Ø      Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ).

Ø      Η ανάπτυξη και η διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Άρθρο 2: Νομικό Πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας(Ν. 3463/2006, Ν.3852/10,το άρθρο του Β.Δ.2419/2-0-10-58 όπως αντικαταστάθηκε με Ν.1080/1980,όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 26 του Ν.1828/89 & το άρθρο 6 του Ν.1900/90), και των αντιστοίχων κανονιστικών διατάξεων και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

        Άρθρο 3: Ορισμοί

1. Κοινόχρηστοι χώροι: Όλοι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια τους, οι πεζόδρομοι, οι στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων και το υπέδαφος αυτών, ο δάπεδος χώρος μεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρόμων και χώρων αφεθέντων σε κοινή χρήση και γενικά κάθε δημοτικός ή δημόσιος χώρος ή οικόπεδο, που έχει αφεθεί προσωρινά ή μόνιμα σε κοινή χρήση.

2. Τέλος: Η χρηματική παροχή ,που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος για την χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣΤε 140/89, Δι.Δικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.

3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου: Οι ατομικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και των Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.

4. Ανάκληση αδείας: Η διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς προηγούμενης διοικητικής πράξης είτε αναδρομικά είτε για το μέλλον και αποσκοπεί στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού.

5. Αυθαίρετη χρήση: Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της ήδη χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε την διάρκεια της άδειας 

6.  Εμπορικός εξοπλισμός: Κάθε μορφής λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, σκίαστρα ,προθήκες, πάγκοι, εμπορεύματα και μηχανήματα), που εξυπηρετούν την πελατεία και την λειτουργία των καταστημάτων.                                                                                                                                                         

7. Αστικός εξοπλισμός: Ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου όπως κάδοι απορριμμάτων, κολωνάκια, ζώνες πράσινου, κιγκλιδώματα, παγκάκια, φωτιστικά κ.τ.λ..

8. Οδικός εξοπλισμός: Ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας όπως φανοστάτες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κ.τ.λ..

9. Πεζοδρόμιο: Το υπερυψωμένο η με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο τμήμα της οδού ,που προορίζεται για τους πεζούς.

10. Πεζόδρομος: Η οδός, που χρησιμοποιείτε αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο-έξοδο οχημάτων προς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και ανεφοδιασμού.

Άρθρο 4 : Αρμοδιότητες

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης είναι η μόνη αρμόδια αρχή για να εκδίδει άδειες χρήσεις κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο ή έχουν παραχωρηθεί σ'αυτόν για εκμετάλλευση. Η αρμοδιότητα για την τήρηση και πιστή εφαρμογή του Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή δια των αρμοδίων υπηρεσιών της.

 • Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί σύμφωνα με τον νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες εντός 15 ημερών.
 • Η Ελληνική Αστυνομία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και γνωμοδοτεί για την χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου. Αν υφίστανται δηλαδή λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων ,που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας. Η γνωμάτευση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι δεσμευτική στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας (άρθρο 13παρ.6 ΒΔ. 24/9-20/10/1958 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 τουΝ.1080/80) και εκδίδεται μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του Δήμου.
 • Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, τον οριοθετεί βάσει της χορηγηθείσας άδειας και ελέγχει την εφαρμογή της.
 • Η Οικονομική Επιτροπή επιλύει κάθε διαφορά, που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα, που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.

Άρθρο 5: Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων

1.    Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας είναι να παραμένει ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια ζώνη διέλευσης πεζών  ενός μέτρου(1,00)τουλάχιστον στα πεζοδρόμια.

2.    Τα πεζοδρόμια της Α ζώνης, που το πλάτος τους είναι ένα (1,00) μέτρο και κάτω απαγορεύεται η παραχώρηση τους. Για την Β΄ ζώνη με πεζοδρόμια πλάτους ένα (1,00) μέτρο παραχωρείται το πολύ το μισό (0,50) μέτρο με  την έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών και με την προϋπόθεση την απρόσκοπτη και συνεχή  διέλευση των πεζών.

3.      Να μην εμποδίζεται  η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης, ούτε να δυσχεραίνεται  η πρόσβαση προς αυτά.

4.      Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους (παραρτ. Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΙΒ-8577/83 Υγειονομικής Διάταξης).

5.      Ο παραχωρούμενος χώρος οριοθετείται με συνεργασία του Τμήματος Ποιότητας Ζωής και, της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κάθε κατάληψη πέρα των ορίων θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται κυρώσεις.

6.      Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση, που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού, που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος.

7.      Τα στοιχεία εξοπλισμού, που αναπτύσσονται στις πλατείες, στους πεζόδρομους και στα πεζοδρόμια Α΄ και Β΄ ζώνης (τραπεζοκαθίσματα, ζαρντινιέρες κ.α.) είναι από φυσικά υλικά μόνο(πηλό, γυαλί, ξύλο, μέταλλο κ.τ.λ.).

8.      Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτηρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20 από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία ,είτε με ομπρέλες ,που θα καλύπτουν ίση επιφάνεια με τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο και θα είναι χωρίς διαφημιστικά μηνύματα.

9.      Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή ή παρέμβαση στον παραχωρούμενο χώρο. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν την έκδοση της άδειας , της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου. Προς τούτο υποβάλλονται  με την αίτηση της άδειας και τα απαραίτητα τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια.

10.  Σε κοινόχρηστους χώρους πεζοδρομίων,  πλατειών και αλλού, που δεν έχει εκδοθεί άδεια χρήσης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση.

11.  Η καθαριότητα και η τήρηση των υγειονομικών κανονισμών είναι ευθύνη του υπεύθυνου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

12.  Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ούτε διαφημιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους.

13.  Η έκθεση εμπορευμάτων περιορίζεται σε απόσταση 1μ. από την οικοδομική γραμμή και εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1&2 του παρόντος άρθρου. Η τοποθέτηση εμπορευμάτων   επί των  προσόψεων του κτηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,50μ.

14.  Δεν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστημάτων και επιτηδευματιών κάθε μορφής στους κοινόχρηστους χώρους(συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολογήσεις επίπλων κ.τ.λ.)

15.  Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  ή εμπορευμάτων  προ της εισόδου κατοικίας ή πολυκατοικίας.

Άρθρο 6: Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων.

Οι επιτρεπόμενοι για χρήση χώροι χωρίζονται σε δύο  (2) ζώνες Α και Β με την κεντρικότητα και την εμπορικότητα τους.

1. Α Ζώνη:

α) Οι πλατείες  και τα πεζοδρόμια των κεντρικών δρόμων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Ζίχνης και Αλιστράτης και των Τοπικών Κοινοτήτων Γαζώρου και Δραβήσκου.

2. Β Ζώνη:

α Οι πλατείες και τα πεζοδρόμια  όλων των  οδών και τα τμήματα των οδών ,τα οποία δεν ανήκουν στην  προηγούμενη  ζώνη.

Εξαίρεση στον γενικό κανόνα του άρθρου αποτελούν  Οι χώροι προ των εισόδων των Ιερών Ναών                                                             

Άρθρο 7 :  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων

1. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτω.ν καθώς και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τ.μ. καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Το  τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα την περιοχή -ζώνη- της πόλης και καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου. Ο αριθμός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια. 

3. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση σ'αυτόν λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού, έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους, που εκδόθηκαν. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, απομακρύνονται τα τραπεζοκαθίσματα και ο επαγγελματικός εξοπλισμός από τον κοινόχρηστο χώρο.                                        

4. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου  προσκομίζοντας και τα εξής νόμιμα επικυρωμένα δικαιολογητικά:

 • Η ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος.
 • Διάγραμμα κάλυψης, με το οποίο αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.

5. Για την χορήγηση άδειας τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού στο διάγραμμα κατάληψης σημειώνονται οι προβολές των ομπρελών, φωτιστικών και ανθοδόχων κ.α. και επισυνάπτονται

 • Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού.

Υπηρεσιακά θα επισυνάπτεται :

 • Φωτοτυπία της τελευταία χορηγηθείσας άδειας.
 • Βεβαίωση του Ταμείου του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν σε βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο ή υπάρχει περίπτωση εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού της καταβολής αυτών
 • Έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου .

Ειδικότερα :

6. . Πεζοδρόμια: α) Τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται πάντα στη νοητή προβολή των ορίων του καταστήματος ή όμορων ιδιοκτησιών εφόσον υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση.

β) Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, το πλάτος του πεζοδρομίου περιορίζεται μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής του καταστήματος και της νοητής γραμμής των ανωτέρω.

7. Πλατείες: Ο  χώρος παραχωρείτε κατόπιν έγκρισης των Τεχνικών Υπηρεσιών για κάθε αίτηση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την αισθητική κάθε πλατείας ξεχωριστά με βάση την επικείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.(παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.1080/80)

Άρθρο 8:  Χορήγηση αδείας τοποθέτησης εμπορευμάτων

1. Πριν την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια από τον Δήμο με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του τρέχοντος έτους.                                                                                                                                                                   2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Τμήμα Οικονομικών του Δήμου προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Ισχύουσα άδεια λειτουργίας του καταστήματος
 • Απλό τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας γίνεται εντός του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους. 3. Εκτός των περιορισμών του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και άλλων στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδρομοι, που βρίσκονται στο χώρο εμπορευμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.

Άρθρο 9: Περίπτερα:

1.  Σύμφωνα με την νομοθεσία οι επιτρεπόμενες διαστάσεις των περιπτέρων είναι  μέγιστο μήκος 1,70μ Χ 1,50μ.μέγιστο πλάτος. Πέραν τούτου και εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών καθώς και την ορατότητα των οδηγών οχημάτων μετά από έγκριση της Ελληνικής  Αστυνομίας χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για

I.            Ένα μονό ή διπλό ψυγείο αναψυκτικών.

II.            Ένα ψυγείο παγωτών  διαστάσεων 1,35Χ0,60μ, το οποίο θα απομακρύνεται κατά το χρονικό διάστημα 15/11 έως 15/3.

Τα ανωτέρω τοποθετούνται εφαπτόμενα στο σώμα του περιπτέρου.

2. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν υπερβαίνει τα 4τ.μ

3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος(τέντας) χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα ,που θα προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση 0,50μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου.

4. Απαγορεύεται κάθε άλλη προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών στοιχείων, που μεταβάλλουν τις επιτρεπόμενες διαστάσεις του περιπτέρου, καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου γύρω από αυτό(κιβώτια, πρόχειρες κατασκευές, σταντ).

Άρθρο 10 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά για κατασκευή ή  ανέγερση οικοδομών:

1. Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος καταθέτει αίτηση στην Δ/νση Οικονομικών του Δήμου για άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος χρειάζεται έγκριση της ΕΛ.ΑΣ  αν πρόκειται για κατάληψη πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας. Τα τέλη για τους οικοδομούντες είναι μηνιαία ανά τετραγωνικό μέτρο και για την καταβολή τους ευθύνονται εξ ολοκλήρου ο λαβών την άδεια και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.  

2. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο χώρος πρέπει να έχει κατάλληλη σήμανση ορατή και την νύκτα.

3. Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε:

   α)  Άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών με μηνιαίο τέλος χρήσης ανά τ.μ. και με την  υποχρέωση ο κάδος να τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου..

  β)  Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος χρήσης

  γ)   Άδεια τοποθέτησης ικριώματος με μηνιαίο τέλος χρήσης.

4. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου, είναι δε υποχρεωμένος :

 • Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη(όταν γίνεται χρήση όλου του πεζοδρομίου)ή πρόσθετο πεζοδρόμιο, για την προστασία των πεζών.
 • Να τοποθετεί ικριώματα(σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή, με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.λ.π.)για την προστασία των διερχομένων πεζών από την πτώση υλικών.
 • Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και άσπρο χρώμα.
 • Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν και την νύκτα.

δ) Άδεια στάθμευσης ανυψωτικών μηχανημάτων απαραιτήτων για την ανέγερση πολυκατοικίας(πρέσα- μπετονιέρα κ.λ.π.) 

  ε) Άδεια κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με διάφορα οικοδομικά υλικά  για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών-οικοδομικών εργασιών με μηνιαίο τέλος κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο.(άρθρο 26,παρ. 4 του Ν.1828/89-αρθ.481,482,483 του Α.Κ.)

 5. Ελαφρά υλικά, πού παρασύρονται από τον αέρα καλύπτονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα στερεά υλικά στερεώνονται με ασφαλή τρόπο για την πρόληψη ατυχήματος.   

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας η αποκατάσταση της οδού στην αρχική της μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ωφελουμένου ακινήτου.

7.Για οποιανδήποτε καταστροφή του κοινόχρηστου χώρου ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος του έργου φροντίζει για την αποκατάσταση της ζημιάς άλλως του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας αποκατάστασης της ζημιάς.

Άρθρο 11  Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων.

1.    Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης, τουλάχιστον, τρεις (3) ημέρες νωρίτερα στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2.    Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου για την φορτοεκφόρτωση φορέα, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας .

3.    Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο  με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση.

4.    Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και του παρόντος. 

5.    Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους.

6.    Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες  ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κτλ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ  και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποιν.Κώδικα.

7.  Ο Δήμος έχει το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 12 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου και γι.α χρήση εδάφους ή υπεδάφους 

1. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα ,πού είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος μηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, τα μέτρα σηματοδότησης για την προστασία  πεζών και οχημάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 2. Η άδεια έχει διάρκεια ενός μηνός και είναι δυνατή η παράτασή της μετά από αιτιολογημένη αίτηση και καταβολή του αντιστοίχου τέλους.

3. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων και οι κανονισμοί, που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες, που προκαλούν ηχητική όχληση  θα πρέπει να γίνονται εκτός των  ωρών κοινής ησυχίας.   

 4.   Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δημοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας απαιτείται άδεια τομής ή και άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εντός 20 ημερών από τη  υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων.

5. Οι δημόσιοι οργανισμοί για την εγκατάσταση κοινωφελών δικτύων με χρήση υπογείων ή εναερίων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους μετά την μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρείες παύουν  να  έχουν απαλλαγή  από την καταβολή του τέλους καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων(Ν.Σ.Κ. 268/02).Ως εκ τούτου χρήστες όπως η ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πρατήρια καυσίμων κ.α., που έχουν την δυνατότητα με την εγκατάστασης καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαμενών καυσίμων, τηλεφωνικών θαλάμων, Κ.Φ.Α.Ο., στύλων, ταμειολογιστικών μηχανών(Α.Τ.Μ), να αποκομίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια υπέρ αυτών από το παραχωρούμενο ή ήδη χρησιμοποιούμενο κοινόχρηστο χώρο του υπεδάφους ή εδάφους εντός των διοικητικών ορίων του  Δήμου, χρεώνονται με την επιβολή ανάλογου τέλους.

Άρθρο 13 : Μικροπωλητές-Στάσιμο υπαίθριο εμπόριο-Καντίνες

1.Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας χορηγείται με άδεια του Δημάρχου και σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάση της σχετικής νομοθεσία .

2. Οι θέσεις, που παραχωρούνται είναι ισάριθμες των αδειών, που έχουν χορηγηθεί και καθορίζονται  κατά περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος. Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της σχετικής νομοθεσίας και η γνωμοδότηση  της σχετικής επιτροπής    

3. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν είναι πάνω από 2τ.μ. και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της παραχωρούμενης επιφάνειας.

4. Οι καθορισμένες θέσεις θα παραχωρούνται με κλήρωση και κατά προτεραιότητα σε Δημότες του Νέας Ζίχνης.

5.  Στους κατόχους επιχειρήσεων θεάματος (Λούνα Πάρκ, Τσίρκο κ.λ.π.)για τις ημέρες λειτουργίας των επιχειρήσεών τους

6.   Στους μικροπωλητές και παραγωγούς για τις ημέρες  εορτασμού  των Ιερών Ναών του Δήμου, στους γύρω από τον ναό δρόμους ή και σε μεγαλύτερη έκταση ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και την σπουδαιότητα του εορτασμού.

7. Σε νόμιμους κατόχους άδειας λειτουργίας κινητών καντινών(παρ. 5,αρθρ. 1 του Ν. 3377/2005 Φ.Ε.Κ. 202/19-8-05), χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε θέσεις, που καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, με δημοπρασία.

8. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι 5τ.μ. και ο συνολικά παραχωρούμενος χώρος να μην υπερβαίνει τα 10τ.μ.

 Άρθρο 14  : Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα

1.  Στους κατόχους επιχειρήσεων θεάματος (Λούνα Πάρκ, Τσίρκο κ.λ.π.)για τις ημέρες λειτουργίας των επιχειρήσεών τους και στους μικροπωλητές και παραγωγούς για τις ημέρες  εορτασμού  των Ιερών Ναών του Δήμου, στους γύρω από τον ναό δρόμους ή και σε μεγαλύτερη έκταση ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και την σπουδαιότητα του εορτασμού.

               Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.  Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά ακόμα.  Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.

2. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάσταση.                   

 

3. Για τις εκδηλώσεις, που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1491/84.

 

4.  Στις άδειες, που  χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα επιτρέπεται   η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.

5.  Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.

 

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 15: Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

 

Τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται κατά το είδος και την ζώνη ως εξής:

 

1)  Για οικοδομικές και τεχνικές εργασίες κατά την ανέγερση (οικοδομικά υλικά, μπάζα, κάδοι,

μηχανήματα) ανεξαρτήτως ζώνης: 6,00 ευρώ το τ.μ. ετησίως

 

2) Για τραπεζοκαθίσματα ανά τ.μ ετησίως:

Α  Ζώνη     3 ευρώ,

Β Ζώνη       2 ευρώ,

 

3) Για εμπορεύματα ανά τ.μ. ετησίως:

Α  Ζώνη     3 ευρώ,

Β  Ζώνη     2 ευρώ,

 

4) Για τα περίπτερα ανά τ.μ. ετησίως και μέχρι 4 τ.μ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό  50 ευρώ.

5) .   Για τους μικροπωλητές και παραγωγούς για τις ημέρες  εορτασμού  των Ιερών Ναών του Δήμου 20 €, τα 4 μέτρα πρόσοψης,(με βάθος πάγκου 2μέτρα)

 

6) Για τους κατόχους επιχειρήσεων θεάματος 300 € για τρεις ημέρες προσαυξανόμενο κατά 50 € για κάθε επιπλέον ημέρα

 

7) Για μικροπωλητές-στάσιμο εμπόριο 20 € ετησίως.

 

8) Για χρήση υπεδάφους:

α)Καθορίζει την τιμή για χρήση  υπεδάφους κατά την υπογειοποίηση καλωδίων των κοινωφελών επιχειρήσεων και εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στο ποσό των 0,50 € ετησίως ανά κυβικό μέτρο

β) Ορίζει την επιβολή των Τελών Διέλευσης & των Τελών χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών Διέλευσης, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ 106Α) και την αριθ. 528/075 απόφαση της ΕΕΤΤ  (ΦΕΚ 1375/2009 τεύχος Β) για τοποθέτηση από Κοινωφελείς επιχειρήσεις, Οργανισμούς και ιδιώτες, τηλεφωνικών θαλάμων, ΚΑΦΑΟ, κ.λ.π. σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους εντός αλλά και εκτός οικισμών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου:

Ι) Για κάθε  τηλεφωνικό θάλαμο, Κ.Α.Φ.Α.Ο σε 300 € ετησίως.

ΙΙ) Για κάθε  Α.Τ.Μ. τραπεζών σε κοινόχρηστο χώρο 3.000 € ετησίως, Και

ΙΙΙ) για κάθε στύλο στο ποσό των 30 € ετησίως.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις το τέλος δεν χρεώνεται αναδρομικά αλλά ολόκληρο ανεξάρτητα από τον  χρόνο χρήσεως και πληρώνεται εξ ολοκλήρου πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης, η οποία δεν μπορεί να είναι σε χρόνο μικρότερη από την κατά κατηγορία χρονική περίοδο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16: Κυρώσεις και πρόστιμα.

 

Σε περιπτώσεις αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου εκτός από το  αναλογούν τέλους και πρόστιμο(Ν. 1900/90):

 

1. Σε χώρους ,που έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το    αναλογούν τέλος χρήσης.

 

2. Σε περιπτώσεις που δεν έχει παραχωρηθεί άδεια ,επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό ,που έχει προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χρήσης.

 

3. Εάν συνεχίζεται η αυθαίρετη χρήση ή επαναλαμβάνεται το πρόστιμο διπλασιάζεται κάθε φορά μέχρι και δύο φορές.

 

4. Πέραν τούτου αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και απομακρύνεται από τα συνεργεία του Δήμου  κάθε αντικείμενο από τον χώρο με την συνδρομή  της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλεται επιπρόσθετα και ειδικό τέλος για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης. Κατόπιν τούτου στον παραβάτη δεν χορηγείται άδεια χρήσης.

 

5. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά ,που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων , θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη και θα επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα  με τον Ν.1337/83.

 

6.Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται, επιπλέον, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κίνησης και στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα εκτέλεσης δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα όπως αυτά συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραβάσεων ισχύουν διοικητικές κυρώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κ.Δ.Δ. και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής προστίμων. Εάν οι παραβάσεις άπτονται ποινικών αδικημάτων ισχύουν και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Η διατήρηση του Δήμου μας καθαρού, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων (αυτοκινητικών, από οικοδομικές εργασίες κτλ.), η απάλειψη της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και, τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Είναι ταυτόχρονα  και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράμουν το έργο του Δήμου και να συμβάλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώματος τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που προσβάλλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ζίχνης και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητάς του από την αρμόδια Αρχή. Από την θέση σε ισχύ του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται.                                                               

 

   1. Ο παρόν κανονισμός αποτελούμενος από 16 άρθρα γίνεται οριστικός αφού ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  και κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου και  ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης.

   2. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006.

   3. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙ@ΓΕΙΑ διαφορετικά δεν εκτελείται.

   4. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας κ. Μαδεμλή Γεωργίου, ο οποίος δήλωσε «παρών».

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα  ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 171/2014.

   Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.                                                         Τα μέλη

Τ.Υ.                                                                                                  Τ.Υ.                             

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

Πολυμέρης Παναγιώτης

Απόφ. Δημ.Συμβ. Έγκριση κανονισμού Υπηρεσίας Ύδρευσης Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κωδικός:

ΔΛ03.Ε02

Έκδοση:

Ημ/νία :

1η

15 / 09 / 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                   ΑΔΑ: Β2ΧΨΩΚΘ-ΙΟΨ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 16ης/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Νέας Ζίχνης.

 

Αριθμ. Απόφασης: 170                                                ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονισμού Υπηρεσίας Ύδρευσης »                                                                                   

Στη Νέα Ζίχνη και Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), σήμερα την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.30μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ζίχνης ύστερα από την αριθμ. 12950/16-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Πολυμέρη Παναγιώτη, που επιδόθηκε νομότυπα με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.2 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. ήταν παρόντα είκοσι ένα (21), δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1) Πολυμέρης Παναγιώτης                     Πρόεδρος              12) Τσολάκη - Γκιούνα Παρασκευή       Δημ. Σύμβουλος

2) Ταρπινίδου-Κακή Μαγδαληνή        Αντιπρόεδρος          13) Φιλιππίδης Σοφοκλής                                 »           

3) Μπουγιουκλή Αικατερίνη                 Γραμματέας           14) Πετρίδης Ελευθέριος                                  »            

4) Βαβλιάκη - Χαριζάνη Δάφνη                    Δημ. Σύμβουλος       15) Αραμπατζής Ιωάννης                                  »                                                                                                                                                                                                                              

5) Βουβούσης Απόστολος                            »                     16) Μαδεμλής Γεώργιος                                   »                           

6) Φιλίππου Δημήτριος                                »                     17) Κούτλες Θεόδωρος                                     » 

7) Χατζηχαραλάμπου Δαμιανός                    »                     18) Αποστολίδου Αθανασία                              »

8) Στέφου Αριστοτέλης                                 »                     19) Καλαποτλής Γεώργιος                                »             

9) Τοπκάρογλου Ιωάννης                             »                     20) Μπόζης Παντελής                                      »                 

10) Ντώνες Δημήτριος                                   »                     21) Κοτζαμπάσης Ιωάννης                               »

11) Ξουρίδας Πέτρος                                     »                                  

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) Τσιτσιλίδης Δημήτριος                      Δημ. Σύμβουλος                4) Νταράκης Κων/νος                Δημ. Σύμβουλος                       

2) Λασκαρίδης Ιωάννης                                  »                                5) Πασχαλίδου Δήμητρα                         »

3) Γκαλάπης Χρυσόστομος                       »                                6) Σιδιροπούλου-Σωτηρίου Χρυσούλα   »

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δαϊρετζής Ανδρέας ο οποίος προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010 και ο οποίος μετέχει στις συζητήσεις χωρίς ψήφο.                                     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αγοραστού Άννα, Διοικητική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ζήτησε να τεθεί για συζήτηση ένα (1) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, και της παρ. 6 του άρθρ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑ: 6ο     

 Αριθμ. απόφασης 170/2014

     Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος  είπε τα  εξής:

Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 78/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ζίχνης με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας υπηρεσίας Ύδρευσης» (ΑΔΑ 7ΟΠΔΩΚΘ-Π3Ι) η οποία και αποτελεί την εισήγηση  για την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 78/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 7ΟΠΔΩΚΘ-Π3Ι) με την οποία εισηγείται το παραπάνω θέμα  και τις σχετικές διατάξεις, ομόφωνα:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

« ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ »

 

Α ρ θ ρ ο  1ο

Το εκ των Δημοτικών υδραγωγείων παρεχόμενο νερό χορηγείται στους κατοίκους του Δήμου μόνο για ύδρευση και όχι για άρδευση.

Οι παροχές που υπάρχουν μέχρι σήμερα από τα δίκτυα ύδρευσης και χρησιμοποιούνται για αρδευτικούς σκοπούς θα παραμείνουν, το νερό όμως θα χρεώνεται με τιμολόγιο ύδρευσης. Απαγορεύεται στο μέλλον η χορήγηση νέων παροχών από τα δίκτυα ύδρευσης για αρδευτικούς σκοπούς, εάν όμως υπάρχει επάρκεια νερού μπορεί να γίνει διευκόλυνση για άρδευση και ύστερα από σχετική πρόταση του, κατά περίπτωση, Τοπικού Συμβουλίου.

Θα επιδιωχθεί στο μέλλον ο διαχωρισμός των υδραγωγείων ύδρευσης & άρδευσης ώστε οι παλιές παροχές άρδευσης να ενταχθούν στα δίκτυα άρδευσης. H ροή του νερού θα κανονίζεται από την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου, ανάλογα με την επάρκεια του νερού και εν γένει τις ανάγκες που υπάρχουν.

Α ρ θ ρ ο  2ο

Η κάθε νέα παροχή χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ο οποίος δηλώνει συγχρόνως την αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση θα συνοδεύεται από γραμμάτιο εισπράξεως του Δημοτικού Ταμείου, ισόποσο, του καθοριζομένου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ποσού, ως δικαίωμα σύνδεσης, το οποίο παράβολο θα υποδεικνύεται στον εργολάβο ή τον τεχνίτη που θα προβεί στην σύνδεση παρουσία υδρονομέα του Δήμου. ‘Όταν πρόκειται για νέα παροχή από ενοικιαστή μαζί με την αίτηση θα προσκομίζεται και μισθωτήριο συμβόλαιο. 

Α ρ θ ρ ο  3ο

Η μέτρηση του παρεχόμενου νερού θα γίνεται δια ογκομετρικού υδρομέτρου το οποίο θα προμηθεύεται, από τον ίδιο, με δαπάνη του ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ο Δήμος ασκεί τον έλεγχο για την καλή λειτουργία και συντήρηση, από τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κ.λ.π., του υδρομέτρου και του αγωγού παροχέτευσης και βαρύνεται με τα έξοδα συντήρησης και καλής λειτουργίας αυτών.

Απαγορεύεται η επέμβαση επί του υδρομέτρου του καθενός πέραν της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, με ποινή διακοπής του παρερχομένου νερού, επιβολής προστίμου και ποινικής δίωξης. Ο υδρομετρητής θα τοποθετείται σε σημείο που θα υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εκτός οικοπέδου για όλες τις καινούργιες συνδέσεις. Η σύνδεση θα γίνεται μετά το πέρας ολοκλήρου της εγκατάστασης παροχέτευσης και μετά από επιθεώρηση αρμοδίου υπαλλήλου θα συντάσσεται πρωτόκολλο επιθεωρήσεως.

Ο Δήμος δικαιούται να μην επιτρέψει την σύνδεση αν η όλη εργασία ή το φρεάτιο δεν πληρούν τους όρους της καλής εκτέλεσης και της καλής προφύλαξης του υδρομετρητή. Η διαφύλαξη του φρεατίου, η συντήρηση και η καλή λειτουργία και ασφάλεια του υδρομετρητή ανήκουν στον υδρολήπτη.

Κάθε βλάβη που προέρχεται από εξωτερικά αίτια ή από την χρήση βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τον υδρολήπτη.

Εάν η βλάβη γίνεται από πρόθεση ή βαριά αμέλεια του υδρολήπτη αυτός διώκεται ποινικά, διακόπτεται η παροχή νερού και επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Α ρ θ ρ ο  4ο

Η παροχέτευση θα γίνεται από το πλησιέστερο, προς τον αιτούντα, σημείο του δικτύου διανομής του Δήμου έχοντας το δικαίωμα υπόδειξης άλλου σημείου του δικτύου εάν δεν είναι δυνατή αυτή εκ του ως άνω πλησιέστερου σημείου. Η σύνδεση της παροχής από το δίκτυο διανομής θα γίνεται μέσω ειδικού ζωστήρα που φέρει κοχλιοφόρο έλασμα.

Η τοποθέτηση του βάθους του αγωγού παροχέτευσης θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία του Δήμου  καθώς επίσης και η διατομή που ορίζεται στα οκτώ (8) χιλιοστά και θα βρίσκεται στο επάνω μέρος του κεντρικού αγωγού. Τα χρησιμοποιούμενα  για την ύδρευση υλικά  θα είναι πάντοτε υπό τον έλεγχο του Δήμου καθώς και η όλη εργασία παροχής.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια υδροληψίας εάν η χρησιμοποίηση των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό. Το μέγεθος του αγωγού παροχής του νερού θα είναι εν δεύτερο (½) της ίντσας. Αύξηση των διαστάσεων αυτών θα παρέχεται ύστερα από αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η αιτία (προς βιομηχανική ή άλλη επιχείρηση).

Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του δικτύου εντός του ακινήτου θα πρέπει να είναι από υλικό  μεγάλης αντοχής στην πίεση, δηλαδή σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ½  ίντσας και μεγαλύτερης ανάλογα της ειδικής περίπτωσης ή πλαστικούς σωλήνες πίεσης (ντουμπόραμα). Τα έξοδα  της από του δικτύου διανομής του Δήμου μέχρι το ακίνητο παροχέτευσης, βαρύνουν τον υδρολήπτη, έχοντας το δικαίωμα ο Δήμος για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης και της ποιότητας των υλικών.

Α ρ θ ρ ο  5ο

Σε αγωγό παροχέτευσης του ακινήτου του υδρολήπτη τον οποίο αυτός ο ίδιος τοποθέτησε με δικά του έξοδα ο Δήμος έχει το δικαίωμα  να επιτρέψει την από αυτού παροχέτευση νερού και σε άλλους υδρολήπτες εάν αυτό είναι αναγκαίο, υποχρεώνοντας τους ταυτόχρονα στην καταβολή μέρους της δαπάνης στον πρώτο υδρολήπτη που υπέστη την δαπάνη.

Α ρ θ ρ ο  6ο

Η διάρκεια της υδροληψίας είναι απεριόριστη. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής του νερού εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημόσιας υγείας βεβαιούμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο, η ελάττωση της ροής του νερού, επισκευή του δικτύου, υπερβολική κατανάλωση ή σπατάλη προς βλάβη των άλλων υδροληπτών κ.λ.π. Για κάθε διακοπή για καθένα από τους παραπάνω λόγους ή άλλον σχετικό, ο Δήμος δεν υποχρεούται σε καμιά αποζημίωση εάν κάποιος υδρολήπτης υπέστη οποιαδήποτε ζημία.

Α ρ θ ρ ο  7ο

Απαγορεύεται απολύτως: α) Κάθε, επί των υδραγωγείων, των υδραυλικών εγκαταστάσεων του δικτύου κ.λ.π. δημοτικών έργων, επέμβαση τρίτου με οποιοδήποτε τρόπο. β) η χωρίς άδεια από τον Δήμο η παροχή νερού σε τρίτο από ιδιωτική παροχέτευση. γ) η οποιουδήποτε επέμβαση πάνω στο υδρόμετρο και προς τούτο τα υδρόμετρα θα σφραγίζονται από το Δήμο με ειδική σφραγίδα. δ) οποιαδήποτε εργασία  μεταβάλλουσα την υδροληψία από αγωγού μέχρι υδρομέτρου. Κάθε επέμβαση ιδιώτη επί των εγκαταστάσεων μέχρι του υδρομέτρου συνεπάγεται την διακοπή της ύδρευσης και άλλες ποινές. Για την επαναφορά αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. ε) η παροχή νερού πριν τη δεξαμενή ή το  υδραγωγείο. Οπού υπάρχει τέτοια περίπτωση να διακοπεί.

Α ρ θ ρ ο  8ο

Για την έγκριση κάθε άδειας σύνδεσης ή επανασύνδεσης με το δίκτυο, ο υδρολήπτης υποχρεούται εκτός των άλλων και στην καταβολή του ταμείου του Δήμου ποσού ευρώ ισόποσου του καθοριζομένου με απόφαση του Δ.Σ., υπέρ του Δήμου, ως δικαίωμα παροχής ή σύνδεσης (πάγιο). Το ποσό αυτό (πάγιο) μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Α ρ θ ρ ο  9ο

Καμιά  κοινόχρηστη βρύση δεν θα κατασκευάζεται. Κάθε υπάρχουσα κοινόχρηστη βρύση μετά την ισχύ του κανονισμού καταργείται εκτός από εκείνες που τροφοδοτούνται από πηγές.

Α ρ θ ρ ο  10ο

Οι δεξαμενές ύδρευσης θα πρέπει να χλωριώνονται κατά χρονικά διαστήματα με την ευθύνη της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου. Όπου είναι δυνατή η λειτουργία αυτόματων χλωριοτήρων να τοποθετηθούν.

Α ρ θ ρ ο  11ο

Οι δεξαμενές ύδρευσης θα πρέπει να καθαρίζονται κάθε έτος  τουλάχιστον.

Α ρ θ ρ ο  12ο

Ο ιδιοκτήτης ή κύριος νομέας του ακινήτου οφείλει να ειδοποιεί τον Δήμο για κάθε μεταβολή που επέρχεται στο πρόσωπο του υδρολήπτη εντός τριών (3) ημερών, διαφορετικά  είναι συνυπεύθυνος μετά του νέου ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή ή νομέα για τα τέλη ύδρευσης που θα βεβαιωθούν.

Α ρ θ ρ ο  13ο

Η καταμέτρηση του καταναλισκομένου νερού γίνεται ανά έτος από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου (υδρονομέα). Τα ληφθέντα στοιχεία εγγράφονται στα βιβλία του Δήμου και στη συνέχεια συντάσσεται ονομαστική κατάσταση των καταναλωτών με το ποσό το οποίο ο καθένας οφείλει. Η κατάσταση αυτή (χρηματικός κατάλογος) αναρτάται επί 10ήμερο στο Δημοτικό κατάστημα και στα Δημοτικά Διαμερίσματα για την υποβολή τυχόν ενστάσεων και στη συνέχεια στέλνεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Η εξόφληση του λογαριασμού θα πραγματοποιείται μέχρι την βεβαίωση της επόμενης οφειλής διαφορετικά το Δημοτικό Συμβούλιο θα κρίνει κατά περίπτωση και θα προβαίνει στην λήψη διοικητικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη.

Α ρ θ ρ ο  14ο

Το αντίτιμο του καταναλισκομένου νερού βαρύνει κατ΄  αρχήν αυτόν που με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί ή νέμεται το ακίνητο. Έχει την δυνατότητα ο Δήμος, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ενοικιαστής ή νομέας δεν καταβάλλει τα τέλη ύδρευσης, να υποχρεώσει να καταβάλλει το αντίτιμο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη τότε διακόπτεται η παροχή του νερού και για το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα και για το από τον ιδιοκτήτη κατεχόμενο μέρος.

Η επανάληψη της ύδρευσης θα γίνεται την επόμενη της εξόφλησης του λογαριασμού μαζί με την καταβολή των εξόδων επανασύνδεσης.

Α ρ θ ρ ο  15ο

Κατά την καταμέτρηση ο υδρονομέας θα επιδίδει αντίγραφο των κυβικών στον ιδιοκτήτη ενυπόγραφα. 

Α ρ θ ρ ο  16ο

Η εξέταση των παραπόνων των υδροληπτών και η ρύθμισή τους ενεργείται από την υπηρεσία ύδρευσης και σε περιπτώσεις μη ικανοποίησής του από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπόψη του οποίου τίθενται αυτά μετά από σχετική έγγραφη έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου.

Α ρ θ ρ ο  17ο

Του παρόντος Κανονισμού θα λαμβάνει γνώση προηγούμενα κάθε αιτών για υδροληψία από το Δήμο και οφείλει να υπογράψει δήλωση, η οποία παραμένει στο αρχείο του Δήμου, ότι  έλαβε γνώση των όρων του κανονισμού πριν εγκριθεί η άδεια υδροληψίας.

Επί πλέον ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την τύπωση και διανομή ενημερωτικού δελτίου σε κάθε οικογένεια του Δήμου που διαθέτει υδρευτική εγκατάσταση για ενημέρωση και εφαρμογή του παρόντος.

Α ρ θ ρ ο  18ο

Το ύψος των τελών ύδρευσης καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα οποία τέλη θα πρέπει να καλύπτονται απαραίτητα οι δαπάνες για την συντήρηση και λειτουργία της ύδρευσης του Δήμου. Κάθε προγενέστερη απόφαση για το ίδιο θέμα καταργείται.

Α ρ θ ρ ο  19ο

Αυτοί που παραβαίνουν τον παρόντα Κανονισμό θα θεωρούνται ότι παρανόμως κάνουν χρήση της υπηρεσίας ύδρευσης και θα υπόκεινται εκτός της διακοπής της παροχής νερού και τις κυρώσεις του άρθρ. 19 παρ. 5 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ.

Καθορίζει το ύψος του προστίμου που θα επιβάλλεται στους παραβάτες του παρόντος κανονισμού  30,00€ έως 100,00€ , το οποίο πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου το ύψος του οποίου κάθε φορά θα είναι σύμφωνα με το μέγεθος της παράβασης και το ποσό των προκληθέντων υλικών ζημιών, όπως αυτό θα βεβαιώνεται με έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.   

Επιτρέπεται κάθε συμπλήρωση ή τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ή μεταβολή της σειράς των άρθρων μόνο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο  20ο

Ο καταναλωτής σε κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, απευθύνεται στο γραφείο εσόδων του Δήμου και εκθέτει τις απόψεις του. Η υπηρεσία διενεργεί  αυτοψία κα εάν διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση της χρέωσης εισηγείται στην επιτροπή φορολογικών διαφορών, η οποία εγκρίνει ή όχι τις μειώσεις. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις  αφανούς διαρροής, ελαττωματικής λειτουργίας μετρητή, λανθασμένης λήψης της ένδειξης και λανθασμένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των τελών.

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση.

Σε περίπτωση που μετά την αυτοψία δεν διαπιστωθεί λόγος μείωσης, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το τέλος επανελέγχου, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε είκοσι (20) € και το οποίο βεβαιώνεται με τον χρηματικό κατάλογο.      

Α ρ θ ρ ο  21ο

Μετά την σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης, καταρτίζεται μεταξύ αυτού και του Δήμου σύμβαση προσχώρησης, με την οποία ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους του παρόντα κανονισμού, καθώς και κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωσή του με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  23 παρ. 3 του Ν. 1069/80. Οι υδρολήπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές, Η μη συμμόρφωσή τους συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού και την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν θέματα σχετικά με την ύδρευση, εφ' όσον στον παρόντα κανονισμό δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεμάτων που αυτές επιλαμβάνονται και ρυθμίζουν.

Α ρ θ ρ ο  22ο

Για κάθε περίπτωση η οποία δεν προβλέπεται με τον παρόντα κανονισμό  Ύδρευσης αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός για τα επείγοντα  ζητήματα για τα οποία αποφασίζει ο Δήμαρχος, υποχρεούμενος να θέση υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφασή του στην πρώτη συνεδρίαση αυτού.

   1. Ο παρόν κανονισμός αποτελούμενος από 22 άρθρα γίνεται οριστικός αφού ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  και κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου και  ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης.

   2. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006.

   3. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙ@ΓΕΙΑ διαφορετικά δεν εκτελείται.

   4. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα  ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 170/2014.

   Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο Πρόεδρος  του  Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.                                                                 Τα μέλη
Τ.Υ.                                                                                                          Τ.Υ.       

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυμέρης Παναγιώτης
Υποδοχή ιερής εικόνας, λιτάνευση και εκδηλώσεις στις 1 και 2 Νοεμβρίου.. Εκτύπωση
  eikona_2014_a.jpgeikona_2014_b.jpg
 
Απόφαση Ο.Ε. 78_2014 Κανονισμός Υπηρεσίας Ύδρευσης
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Καθορισμός του ημερήσιου τέλους χρήσης λαϊκών αγορών
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Απόφαση οικονομικής επιτροπής - Έγκριση έκδοσης Ενταλμάτων προπληρωμής
 


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
Εκδηλώσεις
« < Οκτώβριος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
« < Νοέμβριος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
«COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA» και ακρωνύμιο «CommoNaR»

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

984082.jpg