Αναζήτηση
Σπήλαιο Αλιστράτης
spilaio.jpg

Αρχική Σελίδα
Χαιρετισμός Δημάρχου Εκτύπωση
 

Ανδρέας ΔαϊρετζήςΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν περισσότερα, αλλά και σε όσους για πρώτη φορά την επισκέπτονται και επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου μας, τη μακραίωνη ιστορία, την πολιτιστική παράδοση, τις φυσικές ομορφιές και γενικότερα την παρουσία του στο Νομό Σερρών και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τους δημότες μας.

Εύχομαι να βρείτε χρήσιμη όσο και ενδιαφέρουσα την ηλεκτρονική μας σελίδα .

Καλή περιήγηση!

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης

 

Ανδρέας Δαϊρετζής
Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωδικός:

ΔΛ02.Ε04

Έκδοση:

Ημ/νία :

1η

15 / 09 / 2008

                       

                                                  ΑΔΑ:   7ΔΘΑΩΚΘ-9ΓΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το  πρακτικό της αριθμ. 16ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Νέας Ζίχνης

 

         Αριθ. Απόφασης   74/2014                                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η

                                                                                                                   «Ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων».  

 

Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12709 με ημερομηνία 13-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς                                Α π ό ν τ ε ς

1. Δαϊρετζής       Ανδρέας           Πρόεδρος

1. Τσιτσιλίδης Δημήτριος        Μέλος                           

2. Μπόζης Παντελής               Αντιπρόεδρος                           

 

3. Ντώνες Δημήτριος                   Μέλος            

 

4. Φιλίππου Δημήτριος                    «

 

5. Πετρίδης Ελευθέριος                   «

 

6. Γκαλάπης Χρυσόστομος              «

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αγοραστού Άννα, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 περιπ. ιε του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξούσιο δικηγόρου. Για τον λόγο αυτό :

Α) Υπάρχει ανάγκη από πλευράς του Δήμου να προβεί στον ορισμό πληρεξούσιου Δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών  για την εκδίκαση της αγωγής (στις 20-10-2014, ημέρα Δευτέρα) του Ευάγγελου Φιλιππίδη του Ιωάννη και της Μαρίας Φιλιππίδη του Ιωάννη κατά του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Β) Υπάρχει ανάγκη από πλευράς του Δήμου να προβεί στον ορισμό πληρεξούσιου Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών (τακτική Διαδικασία) και να εκπροσωπήσει το Δήμο Νέας Ζίχνης κατά τη συζήτηση και εκδίκαση της από 26-02-2014 (υπ'αριθμ. Πράξεως καταθέσεως ΠΤ-51/26-08-2014) Ανακοπής (Κ.Ε.Δ.Ε.) της εδρεύουσας στο Παλαιοχώρι Καβάλας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» κατ'αυτού και κατά του χρηματικού καταλόγου με το χαρακτηρισμό «Καθυστερηματικός 2013», ο οποίος αφορά σε βεβαιωμένα ποσά για πάγια και αναλογικά μισθώματα λατομικής έκτασης ετών 2001-2006, κατά τη δικάσιμο της 02-12-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. ή κατά πάσα μετ'αναβολή συζήτηση ή ματαίωση αυτής και να διενεργήσει άπασες τις σχετικές με αυτήν διαδικαστικές πράξεις (υπογραφή και κατάθεση προτάσεων, παράσταση κατά την εξέταση μαρτύρων κλπ.).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 ειδ.(ιε) του Ν. 3852/2010  καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 103 και 281 του Ν. 3463/2006, άρθρο 5 του Ν. 3919 και τις ανάγκες του Δήμου ομόφωνα  :                                         

                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Α) Εγκρίνει τον ορισμό του κ. Καρύπογλου Παναγιώτη κατοίκου Σερρών, ως πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο μας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών  για την εκδίκαση της αγωγής (στις 20-10-2014, ημέρα Δευτέρα) του Ευάγγελου Φιλιππίδη του Ιωάννη και της Μαρίας Φιλιππίδη του Ιωάννη κατά του Δήμου Νέας Ζίχνης έναντι του ποσού των 616,186 € χωρίς το Φ.Π.Α. ως δικηγορική αμοιβή.

   Β) Εγκρίνει τον ορισμό του κας. Τζερίδου Βασιλικής, κατοίκου Σερρών, ως πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου  να παραστεί στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών (τακτική Διαδικασία) και να εκπροσωπήσει το Δήμο Νέας Ζίχνης κατά τη συζήτηση και εκδίκαση της από 26-02-2014 (υπ'αριθμ. Πράξεως καταθέσεως ΠΤ-51/26-08-2014) Ανακοπής (Κ.Ε.Δ.Ε.) της εδρεύουσας στο Παλαιοχώρι Καβάλας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» κατ'αυτού και κατά του χρηματικού καταλόγου με το χαρακτηρισμό «Καθυστερηματικός 2013», ο οποίος αφορά σε βεβαιωμένα ποσά για πάγια και αναλογικά μισθώματα λατομικής έκτασης ετών 2001-2006, κατά τη δικάσιμο της 02-12-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. ή κατά πάσα μετ'αναβολή συζήτηση ή ματαίωση αυτής και να διενεργήσει άπασες τις σχετικές με αυτήν διαδικαστικές πράξεις (υπογραφή και κατάθεση προτάσεων, παράσταση κατά την εξέταση μαρτύρων κλπ.) έναντι του ποσού των 700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ως δικηγορική αμοιβή.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6111 του σκέλους των εξόδων με την ένδειξη «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων» του πρ/σμού, όπου υπάρχει γραμμένη και ψηφισμένη σχετική πίστωση.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό  74/2014.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο   Πρόεδρος της Ο.Ε.                                                                                                                                                                          Τα μέλη

Τ.Υ.                                                                                                  Τ.Υ.

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

 

ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Θεατρική παράσταση για παιδιά στο Γάζωρο στις 15 Νοεμβρίου 2014 & ώρα 7μμ Εκτύπωση
 

1.eyripideia_2014.jpg

 

2.1_copy.jpg

 

Απόφαση Ο.Ε. 79_2014 Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωδικός:

ΔΛ02.Ε04

Έκδοση:

Ημ/νία :

1η

15 / 09 / 2008

                       

                                                  ΑΔΑ:   6ΒΔ4ΩΚΘ-Ο45                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το  πρακτικό της αριθμ. 16ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Νέας Ζίχνης

 

Αριθ. Απόφασης   79/2014                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η

                                                        «Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων».   

 

Στη Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12709 με ημερομηνία 13-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. η οποία είχε επιδοθεί σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς                                Α π ό ν τ ε ς

1. Δαϊρετζής       Ανδρέας           Πρόεδρος

1. Τσιτσιλίδης Δημήτριος        Μέλος                            

2. Μπόζης Παντελής               Αντιπρόεδρος                                             

 

3. Ντώνες Δημήτριος                   Μέλος             

 

4. Φιλίππου Δημήτριος                    «

 

5. Πετρίδης Ελευθέριος                   «

 

6. Γκαλάπης Χρυσόστομος              «

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αγοραστού Άννα, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ζ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και την παρ. ια εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή τους. Για τον λόγο αυτό σας προτείνω να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον νέο « Κανονισμό χρήσης Κοινόχρηστων χώρων», ο οποίος  θα είναι ως εξής : 

 

              ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

                                    ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για την χρήση των πεζοδρομίων των οδών, των πλατειών, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών των χώρων. Αφορά δε την προσωρινή ή πλέον μακροχρόνια χρήση ή κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του δήμου.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

Ø      Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης

Ø      Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.

Ø      Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πλατειών  και πεζοδρομίων και η ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευση τους από τον Δήμο.

Ø      Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ).

Ø      Η ανάπτυξη και η διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

 Άρθρο 2: Νομικό Πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας(Ν. 3463/2006, Ν.3852/10,το άρθρο του Β.Δ.2419/2-0-10-58 όπως αντικαταστάθηκε με Ν.1080/1980,όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 26 του Ν.1828/89 & το άρθρο 6 του Ν.1900/90), και των αντιστοίχων κανονιστικών διατάξεων και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

           Άρθρο 3: Ορισμοί

1. Κοινόχρηστοι χώροι: Όλοι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια τους, οι πεζόδρομοι, οι στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων και το υπέδαφος αυτών, ο δάπεδος χώρος μεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρόμων και χώρων αφεθέντων σε κοινή χρήση και γενικά κάθε δημοτικός ή δημόσιος χώρος ή οικόπεδο, που έχει αφεθεί προσωρινά ή μόνιμα σε κοινή χρήση.

2. Τέλος: Η χρηματική παροχή ,που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος για την χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣΤε 140/89, Δι.Δικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.

3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου: Οι ατομικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και των Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.

4. Ανάκληση αδείας: Η διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς προηγούμενης διοικητικής πράξης είτε αναδρομικά είτε για το μέλλον και αποσκοπεί στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού.

5. Αυθαίρετη χρήση: Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της ήδη χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε την διάρκεια της άδειας 

6.  Εμπορικός εξοπλισμός: Κάθε μορφής λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, σκίαστρα ,προθήκες, πάγκοι, εμπορεύματα και μηχανήματα), που εξυπηρετούν την πελατεία και την λειτουργία των καταστημάτων.                                                                                                                                                                    

7. Αστικός εξοπλισμός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου όπως κάδοι απορριμμάτων, κολωνάκια, ζώνες πράσινου, κιγκλιδώματα, παγκάκια, φωτιστικά κ.τ.λ..

8. Οδικός εξοπλισμός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας όπως φανοστάτες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κ.τ.λ..

9. Πεζοδρόμιο: Το υπερυψωμένο η με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο τμήμα της οδού ,που προορίζεται για τους πεζούς.

10. Πεζόδρομος: Η οδός, που χρησιμοποιείτε αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο-έξοδο οχημάτων προς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και ανεφοδιασμού.

 

Άρθρο 4 : Αρμοδιότητες

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης είναι η μόνη αρμόδια αρχή για να εκδίδει άδειες χρήσεις κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο ή έχουν παραχωρηθεί σ'αυτόν για εκμετάλλευση. Η αρμοδιότητα για την τήρηση και πιστή εφαρμογή του Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή δια των αρμοδίων υπηρεσιών της.

 • Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί σύμφωνα με τον νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες εντός 15 ημερών.
 • Η Ελληνική Αστυνομία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και γνωμοδοτεί για την χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου. Αν υφίστανται δηλαδή λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων ,που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας. Η γνωμάτευση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι δεσμευτική στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας (άρθρο 13παρ.6 ΒΔ. 24/9-20/10/1958 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 τουΝ.1080/80) και εκδίδεται μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του Δήμου.
 • Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, τον οριοθετεί βάσει της χορηγηθείσας άδειας και ελέγχει την εφαρμογή της.
 • Η Οικονομική Επιτροπή επιλύει κάθε διαφορά, που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα, που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.

Άρθρο 5: Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων

1.    Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας είναι να παραμένει ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια ζώνη διέλευσης πεζών  ενός μέτρου(1,00)τουλάχιστον στα πεζοδρόμια.

2.    Τα πεζοδρόμια της Α ζώνης, που το πλάτος τους είναι ένα (1,00) μέτρο και κάτω απαγορεύεται η παραχώρηση τους. Για την Β΄ ζώνη με πεζοδρόμια πλάτους ένα (1,00) μέτρο παραχωρείται το πολύ το μισό (0,50) μέτρο με  την έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών και με την προϋπόθεση την απρόσκοπτη και συνεχή  διέλευση των πεζών.

3.      Να μην εμποδίζεται  η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης, ούτε να δυσχεραίνεται  η πρόσβαση προς αυτά.

4.      Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους (παραρτ. Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΙΒ-8577/83 Υγειονομικής Διάταξης).

5.      Ο παραχωρούμενος χώρος οριοθετείται με συνεργασία του Τμήματος Ποιότητας Ζωής και, της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κάθε κατάληψη πέρα των ορίων θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται κυρώσεις.

6.      Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση, που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού, που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος.

7.      Τα στοιχεία εξοπλισμού, που αναπτύσσονται στις πλατείες, στους πεζόδρομους και στα πεζοδρόμια Α΄ και Β΄ ζώνης(τραπεζοκαθίσματα ,ζαρντινιέρες κ.α.) είναι από φυσικά υλικά μόνο(πηλό, γυαλί, ξύλο,μέταλλο κ.τ.λ.).

8.      Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτηρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20 από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία ,είτε με ομπρέλες ,που θα καλύπτουν ίση επιφάνεια με τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο και θα είναι χωρίς διαφημιστικά μηνύματα.

9.      Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή ή παρέμβαση στον παραχωρούμενο χώρο. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν την έκδοση της άδειας , της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου. Προς τούτο υποβάλλονται  με την αίτηση της άδειας και τα απαραίτητα τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια.

10.  Σε κοινόχρηστους χώρους πεζοδρομίων,  πλατειών και αλλού, που δεν έχει εκδοθεί άδεια χρήσης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση.

11.  Η καθαριότητα και η τήρηση των υγειονομικών κανονισμών είναι ευθύνη του υπεύθυνου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

12.  Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ούτε διαφημιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους.

13.  Η έκθεση εμπορευμάτων περιορίζεται σε απόσταση 1μ. από την οικοδομική γραμμή και εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1&2 του παρόντος άρθρου. Η τοποθέτηση εμπορευμάτων   επί των  προσόψεων του κτηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,50μ.

14.  Δεν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστημάτων και επιτηδευματιών κάθε μορφής στους κοινόχρηστους χώρους(συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολογήσεις επίπλων κ.τ.λ.)

15.  Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  ή εμπορευμάτων  προ της εισόδου κατοικίας ή πολυκατοικίας.

 

Άρθρο 6: Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων.

Οι επιτρεπόμενοι για χρήση χώροι χωρίζονται σε δύο  (2) ζώνες Α και Β με την κεντρικότητα και την εμπορικότητα τους.

1. Α Ζώνη:

α) Οι πλατείες  και τα πεζοδρόμια των κεντρικών δρόμων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Ζίχνης και Αλιστράτης και των Τοπικών Κοινοτήτων Γαζώρου και Δραβήσκου.

2. Β Ζώνη:

α Οι πλατείες και τα πεζοδρόμια  όλων των  οδών και τα τμήματα των οδών ,τα οποία δεν ανήκουν στην  προηγούμενη  ζώνη.

Εξαίρεση στον γενικό κανόνα του άρθρου αποτελούν  Οι χώροι προ των εισόδων των Ιερών Ναών                                                             

 

Άρθρο 7 :  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων

1. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτω.ν καθώς και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τ.μ. καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Το  τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα την περιοχή -ζώνη- της πόλης και καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου. Ο αριθμός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια. 

3. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση σ'αυτόν λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού, έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους, που εκδόθηκαν. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, απομακρύνονται τα τραπεζοκαθίσματα και ο επαγγελματικός εξοπλισμός από τον κοινόχρηστο χώρο.                                        

4. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου  προσκομίζοντας και τα εξής νόμιμα επικυρωμένα δικαιολογητικά:

 • Η ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος.
 • Διάγραμμα κάλυψης, με το οποίο αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.

5. Για την χορήγηση άδειας τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού στο διάγραμμα κατάληψης σημειώνονται οι προβολές των ομπρελών, φωτιστικών και ανθοδόχων κ.α. και επισυνάπτονται

 • Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού.

Υπηρεσιακά θα επισυνάπτεται :

 • Φωτοτυπία της τελευταία χορηγηθείσας άδειας.
 • Βεβαίωση του Ταμείου του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν σε βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο ή υπάρχει περίπτωση εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού της καταβολής αυτών
 • Έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου .

Ειδικότερα :

6. . Πεζοδρόμια: α) Τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται πάντα στη νοητή προβολή των ορίων του καταστήματος ή όμορων ιδιοκτησιών εφόσον υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση.

β) Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, το πλάτος του πεζοδρομίου περιορίζεται μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής του καταστήματος και της νοητής γραμμής των ανωτέρω.

7. Πλατείες: Ο  χώρος παραχωρείτε κατόπιν έγκρισης των Τεχνικών Υπηρεσιών για κάθε αίτηση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την αισθητική κάθε πλατείας ξεχωριστά με βάση την επικείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.(παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.1080/80)

 

Άρθρο 8:  Χορήγηση αδείας τοποθέτησης εμπορευμάτων

1. Πριν την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια από τον Δήμο με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του τρέχοντος έτους.                       2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Τμήμα Οικονομικών του Δήμου προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Ισχύουσα άδεια λειτουργίας του καταστήματος
 • Απλό τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας γίνεται εντός του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους. 3. Εκτός των περιορισμών του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και άλλων στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδρομοι, που βρίσκονται στο χώρο εμπορευμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.

Άρθρο 9: Περίπτερα:

1.  Σύμφωνα με την νομοθεσία οι επιτρεπόμενες διαστάσεις των περιπτέρων είναι  μέγιστο μήκος 1,70μ Χ 1,50μ.μέγιστο πλάτος. Πέραν τούτου και εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών καθώς και την ορατότητα των οδηγών οχημάτων μετά από έγκριση της Ελληνικής  Αστυνομίας χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για

I.            Ένα μονό ή διπλό ψυγείο αναψυκτικών.

II.            Ένα ψυγείο παγωτών  διαστάσεων 1,35Χ0,60μ, το οποίο θα απομακρύνεται κατά το χρονικό διάστημα 15/11 έως 15/3.

Τα ανωτέρω τοποθετούνται εφαπτόμενα στο σώμα του περιπτέρου.

2. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν υπερβαίνει τα 4τ.μ

3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος(τέντας) χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα ,που θα προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση 0,50μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου.

4. Απαγορεύεται κάθε άλλη προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών στοιχείων, που μεταβάλλουν τις επιτρεπόμενες διαστάσεις του περιπτέρου, καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου γύρω από αυτό(κιβώτια, πρόχειρες κατασκευές, σταντ).

Άρθρο 10 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά για κατασκευή ή  ανέγερση οικοδομών:

1. Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος καταθέτει αίτηση στην Δ/νση Οικονομικών του Δήμου για άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος χρειάζεται έγκριση της ΕΛ.ΑΣ  αν πρόκειται για κατάληψη πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας. Τα τέλη για τους οικοδομούντες είναι μηνιαία ανά τετραγωνικό μέτρο και για την καταβολή τους ευθύνονται εξ ολοκλήρου ο λαβών την άδεια και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.  

2. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο χώρος πρέπει να έχει κατάλληλη σήμανση ορατή και την νύκτα.

3. Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε:

   α)  Άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών με μηνιαίο τέλος χρήσης ανά τ.μ. και με την  υποχρέωση ο κάδος να τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου..

  β)  Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος χρήσης

  γ)   Άδεια τοποθέτησης ικριώματος με μηνιαίο τέλος χρήσης.

4. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου, είναι δε υποχρεωμένος :

 • Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη(όταν γίνεται χρήση όλου του πεζοδρομίου)ή πρόσθετο πεζοδρόμιο, για την προστασία των πεζών.
 • Να τοποθετεί ικριώματα (σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή, με προστατευτική διάταξη(πανί, δίχτυ κ.λ.π.)για την προστασία των διερχομένων πεζών από την πτώση υλικών.
 • Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και άσπρο χρώμα.
 • Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν και την νύκτα.

δ) Άδεια στάθμευσης ανυψωτικών μηχανημάτων απαραιτήτων για την ανέγερση πολυκατοικίας(πρέσα- μπετονιέρα κ.λ.π.) 

  ε) Άδεια κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με διάφορα οικοδομικά υλικά  για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών-οικοδομικών εργασιών με μηνιαίο τέλος κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο.(άρθρο 26,παρ. 4 του Ν.1828/89-αρθ.481,482,483 του Α.Κ.)

 5. Ελαφρά υλικά, πού παρασύρονται από τον αέρα καλύπτονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα στερεά υλικά στερεώνονται με ασφαλή τρόπο για την πρόληψη ατυχήματος.   

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας η αποκατάσταση της οδού στην αρχική της μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ωφελουμένου ακινήτου.

7.Για οποιανδήποτε καταστροφή του κοινόχρηστου χώρου ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος του έργου φροντίζει για την αποκατάσταση της ζημιάς άλλως του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας αποκατάστασης της ζημιάς.

 

Άρθρο 11  Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων.

1.    Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης, τουλάχιστον, τρεις (3) ημέρες νωρίτερα στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2.    Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου για την φορτοεκφόρτωση φορέα, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας .

3.    Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο  με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση.

4.    Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και του παρόντος. 

5.    Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους.

6.    Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες  ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κτλ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ  και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποιν.Κώδικα.

7.  Ο Δήμος έχει το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.

 

Άρθρο 12 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου και γι.α χρήση εδάφους ή υπεδάφους 

1. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα ,πού είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος μηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, τα μέτρα σηματοδότησης για την προστασία  πεζών και οχημάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 2. Η άδεια έχει διάρκεια ενός μηνός και είναι δυνατή η παράτασή της μετά από αιτιολογημένη αίτηση και καταβολή του αντιστοίχου τέλους.

3. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων και οι κανονισμοί, που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες, που προκαλούν ηχητική όχληση  θα πρέπει να γίνονται εκτός των  ωρών κοινής ησυχίας.   

 4.   Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δημοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας απαιτείται άδεια τομής ή και άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εντός 20 ημερών από τη  υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων.

5. Οι δημόσιοι οργανισμοί για την εγκατάσταση κοινωφελών δικτύων με χρήση υπογείων ή εναερίων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους μετά την μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρείες παύουν  να  έχουν απαλλαγή  από την καταβολή του τέλους καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων(Ν.Σ.Κ. 268/02).Ως εκ τούτου χρήστες όπως η ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πρατήρια καυσίμων κ.α., που έχουν την δυνατότητα με την εγκατάστασης καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαμενών καυσίμων, τηλεφωνικών θαλάμων, Κ.Φ.Α.Ο., στύλων, ταμειολογιστικών μηχανών(Α.Τ.Μ), να αποκομίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια υπέρ αυτών από το παραχωρούμενο ή ήδη χρησιμοποιούμενο κοινόχρηστο χώρο του υπεδάφους ή εδάφους εντός των διοικητικών ορίων του  Δήμου, χρεώνονται με την επιβολή ανάλογου τέλους.

 

Άρθρο 13 : Μικροπωλητές-Στάσιμο υπαίθριο εμπόριο-Καντίνες

1.Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας χορηγείται με άδεια του Δημάρχου και σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάση της σχετικής νομοθεσία .

2. Οι θέσεις, που παραχωρούνται είναι ισάριθμες των αδειών, που έχουν χορηγηθεί και καθορίζονται  κατά περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος. Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της σχετικής νομοθεσίας και η γνωμοδότηση  της σχετικής επιτροπής    

3. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν είναι πάνω από 2τ.μ. και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της παραχωρούμενης επιφάνειας.

4. Οι καθορισμένες θέσεις θα παραχωρούνται με κλήρωση και κατά προτεραιότητα σε Δημότες του Νέας Ζίχνης.

5.  Στους κατόχους επιχειρήσεων θεάματος (Λούνα Πάρκ, Τσίρκο κ.λ.π.)για τις ημέρες λειτουργίας των επιχειρήσεών τους

6.   Στους μικροπωλητές και παραγωγούς για τις ημέρες  εορτασμού  των Ιερών Ναών του Δήμου, στους γύρω από τον ναό δρόμους ή και σε μεγαλύτερη έκταση ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και την σπουδαιότητα του εορτασμού.

7. Σε νόμιμους κατόχους άδειας λειτουργίας κινητών καντινών(παρ. 5,αρθρ. 1 του Ν. 3377/2005 Φ.Ε.Κ. 202/19-8-05), χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε θέσεις, που καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, με δημοπρασία.

8. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι 5τ.μ. και ο συνολικά παραχωρούμενος χώρος να μην υπερβαίνει τα 10τ.μ.

 Άρθρο 14  : Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα

1.  Στους κατόχους επιχειρήσεων θεάματος (Λούνα Πάρκ, Τσίρκο κ.λ.π.)για τις ημέρες λειτουργίας των επιχειρήσεών τους και στους μικροπωλητές και παραγωγούς για τις ημέρες  εορτασμού  των Ιερών Ναών του Δήμου, στους γύρω από τον ναό δρόμους ή και σε μεγαλύτερη έκταση ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και την σπουδαιότητα του εορτασμού.

               Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.  Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά ακόμα.  Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.

2. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάσταση.                   

 

3. Για τις εκδηλώσεις, που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1491/84.

 

4.  Στις άδειες, που  χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα επιτρέπεται   η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.

5.  Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.

 

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 15: Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

 

Τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται κατά το είδος και την ζώνη ως εξής:

 

1)  Για οικοδομικές και τεχνικές εργασίες κατά την ανέγερση (οικοδομικά υλικά, μπάζα, κάδοι,

μηχανήματα) ανεξαρτήτως ζώνης: 6,00 ευρώ το τ.μ. ετησίως

 

2) Για τραπεζοκαθίσματα ανά τ.μ ετησίως:

Α  Ζώνη     3 ευρώ,

Β Ζώνη       2 ευρώ,

 

3) Για εμπορεύματα ανά τ.μ. ετησίως:

Α  Ζώνη     3 ευρώ,

Β  Ζώνη     2 ευρώ,

 

4) Για τα περίπτερα ανά τ.μ. ετησίως και μέχρι 4 τ.μ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό  50 ευρώ.

5) .   Για τους μικροπωλητές και παραγωγούς για τις ημέρες  εορτασμού  των Ιερών Ναών του Δήμου 20 €, τα 4 μέτρα πρόσοψης,(με βάθος πάγκου 2μέτρα)

 

6) Για τους κατόχους επιχειρήσεων θεάματος 300 € για τρεις ημέρες προσαυξανόμενο κατά 50 € για κάθε επιπλέον ημέρα

 

7) Για μικροπωλητές-στάσιμο εμπόριο 20 € ετησίως.

 

8) Για χρήση υπεδάφους:

α)Καθορίζει την τιμή για χρήση  υπεδάφους κατά την υπογειοποίηση καλωδίων των κοινωφελών επιχειρήσεων και εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στο ποσό των 0,50 € ετησίως ανά κυβικό μέτρο

β) Ορίζει την επιβολή των Τελών Διέλευσης & των Τελών χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών Διέλευσης, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ 106Α) και την αριθ. 528/075 απόφαση της ΕΕΤΤ  (ΦΕΚ 1375/2009 τεύχος Β) για τοποθέτηση από Κοινωφελείς επιχειρήσεις, Οργανισμούς και ιδιώτες, τηλεφωνικών θαλάμων, ΚΑΦΑΟ, κ.λ.π. σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους εντός αλλά και εκτός οικισμών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου:

Ι) Για κάθε  τηλεφωνικό θάλαμο, Κ.Α.Φ.Α.Ο σε 300 € ετησίως.

ΙΙ) Για κάθε  Α.Τ.Μ. τραπεζών σε κοινόχρηστο χώρο 3.000 € ετησίως, Και

ΙΙΙ) για κάθε στύλο στο ποσό των 30 € ετησίως.

Σε όλες τις περιπτώσεις το τέλος δεν χρεώνεται αναδρομικά αλλά ολόκληρο ανεξάρτητα από τον  χρόνο χρήσεως και πληρώνεται εξ ολοκλήρου πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης, η οποία δεν μπορεί να είναι σε χρόνο μικρότερη από την κατά κατηγορία χρονική περίοδο του παρόντος κανονισμού.

 

Άρθρο 16: Κυρώσεις και πρόστιμα.

 

Σε περιπτώσεις αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου εκτός από το  αναλογούν τέλους και πρόστιμο(Ν. 1900/90):

 

1. Σε χώρους ,που έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το    αναλογούν τέλος χρήσης.

 

2. Σε περιπτώσεις που δεν έχει παραχωρηθεί άδεια ,επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό ,που έχει προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χρήσης.

 

3. Εάν συνεχίζεται η αυθαίρετη χρήση ή επαναλαμβάνεται το πρόστιμο διπλασιάζεται κάθε φορά μέχρι και δύο φορές.

 

4. Πέραν τούτου αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και απομακρύνεται από τα συνεργεία του Δήμου  κάθε αντικείμενο από τον χώρο με την συνδρομή  της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλεται επιπρόσθετα και ειδικό τέλος για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης. Κατόπιν τούτου στον παραβάτη δεν χορηγείται άδεια χρήσης.

/

5. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά ,που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων , θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη και θα επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα  με τον Ν.1337/83.

 

6.Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται, επιπλέον, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κίνησης και στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα εκτέλεσης δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα όπως αυτά συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραβάσεων ισχύουν διοικητικές κυρώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κ.Δ.Δ. και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής προστίμων. Εάν οι παραβάσεις άπτονται ποινικών αδικημάτων ισχύουν και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Η διατήρηση του Δήμου μας καθαρού, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων (αυτοκινητικών, από οικοδομικές εργασίες κτλ.), η απάλειψη της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και, τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Είναι ταυτόχρονα  και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράμουν το έργο του Δήμου και να συμβάλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώματος τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που προσβάλλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ζίχνης και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητάς του από την αρμόδια Αρχή. Από την θέση σε ισχύ του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται.                                                             

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις και κατά την οποία όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους και καταρτίστηκε ο «Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων»,  το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010  και ομόφωνα:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης που αφορά την έγκριση του «Κανονισμού χρήσης Κοινόχρηστων χώρων» Δήμου Νέας Ζίχνης που έχει ως ακολούθως:

               ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

                                ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για την χρήση των πεζοδρομίων των οδών, των πλατειών, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών των χώρων. Αφορά δε την προσωρινή ή πλέον μακροχρόνια χρήση ή κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του δήμου.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

Ø      Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης

Ø      Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.

Ø      Η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πλατειών  και πεζοδρομίων και η ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευση τους από τον Δήμο.

Ø      Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ).

Ø      Η ανάπτυξη και η διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

 Άρθρο 2: Νομικό Πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας(Ν. 3463/2006, Ν.3852/10,το άρθρο του Β.Δ.2419/2-0-10-58 όπως αντικαταστάθηκε με Ν.1080/1980,όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 26 του Ν.1828/89 & το άρθρο 6 του Ν.1900/90), και των αντιστοίχων κανονιστικών διατάξεων και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

          Άρθρο 3: Ορισμοί

1. Κοινόχρηστοι χώροι: Όλοι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόμια τους, οι πεζόδρομοι, οι στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων και το υπέδαφος αυτών, ο δάπεδος χώρος μεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρόμων και χώρων αφεθέντων σε κοινή χρήση και γενικά κάθε δημοτικός ή δημόσιος χώρος ή οικόπεδο, που έχει αφεθεί προσωρινά ή μόνιμα σε κοινή χρήση.

2. Τέλος: Η χρηματική παροχή ,που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος για την χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣΤε 140/89, Δι.Δικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.

3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου: Οι ατομικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και των Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.

4. Ανάκληση αδείας: Η διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς προηγούμενης διοικητικής πράξης είτε αναδρομικά είτε για το μέλλον και αποσκοπεί στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού.

5. Αυθαίρετη χρήση: Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της ήδη χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε την διάρκεια της άδειας 

6.  Εμπορικός εξοπλισμός: Κάθε μορφής λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, σκίαστρα ,προθήκες, πάγκοι, εμπορεύματα και μηχανήματα), που εξυπηρετούν την πελατεία και την λειτουργία των καταστημάτων.                                                                                                                                                                    

7. Αστικός εξοπλισμός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου όπως κάδοι απορριμμάτων, κολωνάκια, ζώνες πράσινου, κιγκλιδώματα, παγκάκια, φωτιστικά κ.τ.λ..

8. Οδικός εξοπλισμός: Ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας όπως φανοστάτες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κ.τ.λ..

9. Πεζοδρόμιο: Το υπερυψωμένο η με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο τμήμα της οδού ,που προορίζεται για τους πεζούς.

10. Πεζόδρομος: Η οδός, που χρησιμοποιείτε αποκλειστικά από πεζούς και για την είσοδο-έξοδο οχημάτων προς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και ανεφοδιασμού.

 

Άρθρο 4 : Αρμοδιότητες

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης είναι η μόνη αρμόδια αρχή για να εκδίδει άδειες χρήσεις κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο ή έχουν παραχωρηθεί σ'αυτόν για εκμετάλλευση. Η αρμοδιότητα για την τήρηση και πιστή εφαρμογή του Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή δια των αρμοδίων υπηρεσιών της.

 • Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί σύμφωνα με τον νόμο όλες τις απαραίτητες άδειες εντός 15 ημερών.
 • Η Ελληνική Αστυνομία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και γνωμοδοτεί για την χορήγηση της άδειας κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου. Αν υφίστανται δηλαδή λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων ,που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας. Η γνωμάτευση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι δεσμευτική στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας (άρθρο 13παρ.6 ΒΔ. 24/9-20/10/1958 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 τουΝ.1080/80) και εκδίδεται μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του Δήμου.
 • Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, που τοποθετούνται στο κοινόχρηστο χώρο, τον οριοθετεί βάσει της χορηγηθείσας άδειας και ελέγχει την εφαρμογή της.
 • Η Οικονομική Επιτροπή επιλύει κάθε διαφορά, που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα, που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.

Άρθρο 5: Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων

16.                        Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας είναι να παραμένει ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια ζώνη διέλευσης πεζών  ενός μέτρου(1,00)τουλάχιστον στα πεζοδρόμια.

17.                        Τα πεζοδρόμια της Α ζώνης, που το πλάτος τους είναι ένα (1,00) μέτρο και κάτω απαγορεύεται η παραχώρηση τους. Για την Β΄ ζώνη με πεζοδρόμια πλάτους ένα (1,00) μέτρο παραχωρείται το πολύ το μισό (0,50) μέτρο με  την έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών και με την προϋπόθεση την απρόσκοπτη και συνεχή  διέλευση των πεζών.

18.  Να μην εμποδίζεται  η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης, ούτε να δυσχεραίνεται  η πρόσβαση προς αυτά.

19.  Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους (παραρτ. Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΙΒ-8577/83 Υγειονομικής Διάταξης).

20.  Ο παραχωρούμενος χώρος οριοθετείται με συνεργασία του Τμήματος Ποιότητας Ζωής και, της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κάθε κατάληψη πέρα των ορίων θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλονται κυρώσεις.

21.  Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση, που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού, που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος.

22.  Τα στοιχεία εξοπλισμού, που αναπτύσσονται στις πλατείες, στους πεζόδρομους και στα πεζοδρόμια Α΄ και Β΄ ζώνης (τραπεζοκαθίσματα,ζαρντινιέρες κ.α.) είναι από φυσικά υλικά μόνο(πηλό, γυαλί, ξύλο, μέταλλο κ.τ.λ.).

23.  Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτηρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20 από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία ,είτε με ομπρέλες ,που θα καλύπτουν ίση επιφάνεια με τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο και θα είναι χωρίς διαφημιστικά μηνύματα.

24.  Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή ή παρέμβαση στον παραχωρούμενο χώρο. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν την έκδοση της άδειας , της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου. Προς τούτο υποβάλλονται  με την αίτηση της άδειας και τα απαραίτητα τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια.

25.  Σε κοινόχρηστους χώρους πεζοδρομίων,  πλατειών και αλλού, που δεν έχει εκδοθεί άδεια χρήσης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση.

26.  Η καθαριότητα και η τήρηση των υγειονομικών κανονισμών είναι ευθύνη του υπεύθυνου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

27.  Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ούτε διαφημιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους.

28.  Η έκθεση εμπορευμάτων περιορίζεται σε απόσταση 1μ. από την οικοδομική γραμμή και εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1&2 του παρόντος άρθρου. Η τοποθέτηση εμπορευμάτων   επί των  προσόψεων του κτηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,50μ.

29.  Δεν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστημάτων και επιτηδευματιών κάθε μορφής στους κοινόχρηστους χώρους(συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολογήσεις επίπλων κ.τ.λ.)

30.  Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  ή εμπορευμάτων  προ της εισόδου κατοικίας ή πολυκατοικίας.

 

Άρθρο 6: Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων.

Οι επιτρεπόμενοι για χρήση χώροι χωρίζονται σε δύο  (2) ζώνες Α και Β με την κεντρικότητα και την εμπορικότητα τους.

1. Α Ζώνη:

α) Οι πλατείες  και τα πεζοδρόμια των κεντρικών δρόμων των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Ζίχνης και Αλιστράτης και των Τοπικών Κοινοτήτων Γαζώρου και Δραβήσκου.

2. Β Ζώνη:

α Οι πλατείες και τα πεζοδρόμια  όλων των  οδών και τα τμήματα των οδών ,τα οποία δεν ανήκουν στην  προηγούμενη  ζώνη.

Εξαίρεση στον γενικό κανόνα του άρθρου αποτελούν  Οι χώροι προ των εισόδων των Ιερών Ναών                                                             

 

Άρθρο 7 :  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων

1. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτω.ν καθώς και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τ.μ. καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Το  τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα την περιοχή -ζώνη- της πόλης και καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου. Ο αριθμός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια. 

3. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση σ'αυτόν λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού, έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους, που εκδόθηκαν. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, απομακρύνονται τα τραπεζοκαθίσματα και ο επαγγελματικός εξοπλισμός από τον κοινόχρηστο χώρο.                                        

4. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου  προσκομίζοντας και τα εξής νόμιμα επικυρωμένα δικαιολογητικά:

 • Η ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος.
 • Διάγραμμα κάλυψης, με το οποίο αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.

5. Για την χορήγηση άδειας τραπεζοκαθισμάτων και εξοπλισμού στο διάγραμμα κατάληψης σημειώνονται οι προβολές των ομπρελών, φωτιστικών και ανθοδόχων κ.α. και επισυνάπτονται

 • Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού.

Υπηρεσιακά θα επισυνάπτεται :

 • Φωτοτυπία της τελευταία χορηγηθείσας άδειας.
 • Βεβαίωση του Ταμείου του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν σε βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο ή υπάρχει περίπτωση εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού της καταβολής αυτών
 • Έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου .

Ειδικότερα :

6. . Πεζοδρόμια: α) Τα τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται πάντα στη νοητή προβολή των ορίων του καταστήματος ή όμορων ιδιοκτησιών εφόσον υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση.

β) Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, το πλάτος του πεζοδρομίου περιορίζεται μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής του καταστήματος και της νοητής γραμμής των ανωτέρω.

7. Πλατείες: Ο  χώρος παραχωρείτε κατόπιν έγκρισης των Τεχνικών Υπηρεσιών για κάθε αίτηση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την αισθητική κάθε πλατείας ξεχωριστά με βάση την επικείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.(παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.1080/80)

 

Άρθρο 8:  Χορήγηση αδείας τοποθέτησης εμπορευμάτων

1. Πριν την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια από τον Δήμο με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του τρέχοντος έτους.                                                                                                                                                                   2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Τμήμα Οικονομικών του Δήμου προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Ισχύουσα άδεια λειτουργίας του καταστήματος
 • Απλό τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας γίνεται εντός του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους. 3. Εκτός των περιορισμών του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και άλλων στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Οι διάδρομοι, που βρίσκονται στο χώρο εμπορευμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.

Άρθρο 9: Περίπτερα:

1.  Σύμφωνα με την νομοθεσία οι επιτρεπόμενες διαστάσεις των περιπτέρων είναι  μέγιστο μήκος 1,70μ Χ 1,50μ.μέγιστο πλάτος. Πέραν τούτου και εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών καθώς και την ορατότητα των οδηγών οχημάτων μετά από έγκριση της Ελληνικής  Αστυνομίας χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για

III.            Ένα μονό ή διπλό ψυγείο αναψυκτικών.

IV.            Ένα ψυγείο παγωτών  διαστάσεων 1,35Χ0,60μ, το οποίο θα απομακρύνεται κατά το χρονικό διάστημα 15/11 έως 15/3.

Τα ανωτέρω τοποθετούνται εφαπτόμενα στο σώμα του περιπτέρου.

2. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν υπερβαίνει τα 4τ.μ

3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος(τέντας) χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα ,που θα προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση 0,50μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου.

4. Απαγορεύεται κάθε άλλη προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών στοιχείων, που μεταβάλλουν τις επιτρεπόμενες διαστάσεις του περιπτέρου, καθώς και κάθε άλλου αντικειμένου γύρω από αυτό(κιβώτια, πρόχειρες κατασκευές, σταντ).

Άρθρο 10 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά για κατασκευή ή  ανέγερση οικοδομών:

1. Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος καταθέτει αίτηση στην Δ/νση Οικονομικών του Δήμου για άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος χρειάζεται έγκριση της ΕΛ.ΑΣ  αν πρόκειται για κατάληψη πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας. Τα τέλη για τους οικοδομούντες είναι μηνιαία ανά τετραγωνικό μέτρο και για την καταβολή τους ευθύνονται εξ ολοκλήρου ο λαβών την άδεια και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.  

2. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο χώρος πρέπει να έχει κατάλληλη σήμανση ορατή και την νύκτα.

3. Οι άδειες που εκδίδονται διακρίνονται σε:

   α)  Άδεια χρήσης κάδου αδρανών υλικών με μηνιαίο τέλος χρήσης ανά τ.μ. και με την  υποχρέωση ο κάδος να τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου..

  β)  Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος χρήσης

  γ)   Άδεια τοποθέτησης ικριώματος με μηνιαίο τέλος χρήσης.

4. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου, είναι δε υποχρεωμένος :

 • Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη(όταν γίνεται χρήση όλου του πεζοδρομίου)ή πρόσθετο πεζοδρόμιο, για την προστασία των πεζών.
 • Να τοποθετεί ικριώματα(σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή, με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.λ.π.)για την προστασία των διερχομένων πεζών από την πτώση υλικών.
 • Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και άσπρο χρώμα.
 • Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν και την νύκτα.

δ) Άδεια στάθμευσης ανυψωτικών μηχανημάτων απαραιτήτων για την ανέγερση πολυκατοικίας(πρέσα- μπετονιέρα κ.λ.π.) 

  ε) Άδεια κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με διάφορα οικοδομικά υλικά  για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών-οικοδομικών εργασιών με μηνιαίο τέλος κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο.(άρθρο 26,παρ. 4 του Ν.1828/89-αρθ.481,482,483 του Α.Κ.)

 5. Ελαφρά υλικά, πού παρασύρονται από τον αέρα καλύπτονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα στερεά υλικά στερεώνονται με ασφαλή τρόπο για την πρόληψη ατυχήματος.   

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας η αποκατάσταση της οδού στην αρχική της μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ωφελουμένου ακινήτου.

7.Για οποιανδήποτε καταστροφή του κοινόχρηστου χώρου ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος του έργου φροντίζει για την αποκατάσταση της ζημιάς άλλως του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας αποκατάστασης της ζημιάς.

 

Άρθρο 11  Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων.

1.    Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης, τουλάχιστον, τρεις (3) ημέρες νωρίτερα στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2.    Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου για την φορτοεκφόρτωση φορέα, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας .

3.    Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο  με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση.

4.    Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και του παρόντος. 

5.    Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους.

6.    Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες  ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κτλ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ  και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποιν.Κώδικα.

7.  Ο Δήμος έχει το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.

 

Άρθρο 12 : Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου και γι.α χρήση εδάφους ή υπεδάφους 

1. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα ,πού είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος μηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, τα μέτρα σηματοδότησης για την προστασία  πεζών και οχημάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας. 2. Η άδεια έχει διάρκεια ενός μηνός και είναι δυνατή η παράτασή της μετά από αιτιολογημένη αίτηση και καταβολή του αντιστοίχου τέλους.

3. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων και οι κανονισμοί, που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες, που προκαλούν ηχητική όχληση  θα πρέπει να γίνονται εκτός των  ωρών κοινής ησυχίας.   

 4.   Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δημοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας απαιτείται άδεια τομής ή και άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εντός 20 ημερών από τη  υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων.

5. Οι δημόσιοι οργανισμοί για την εγκατάσταση κοινωφελών δικτύων με χρήση υπογείων ή εναερίων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους μετά την μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρείες παύουν  να  έχουν απαλλαγή  από την καταβολή του τέλους καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων(Ν.Σ.Κ. 268/02).Ως εκ τούτου χρήστες όπως η ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πρατήρια καυσίμων κ.α., που έχουν την δυνατότητα με την εγκατάστασης καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαμενών καυσίμων, τηλεφωνικών θαλάμων, Κ.Φ.Α.Ο., στύλων, ταμειολογιστικών μηχανών(Α.Τ.Μ), να αποκομίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια υπέρ αυτών από το παραχωρούμενο ή ήδη χρησιμοποιούμενο κοινόχρηστο χώρο του υπεδάφους ή εδάφους εντός των διοικητικών ορίων του  Δήμου, χρεώνονται με την επιβολή ανάλογου τέλους.

 

Άρθρο 13 : Μικροπωλητές-Στάσιμο υπαίθριο εμπόριο-Καντίνες

1.Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας χορηγείται με άδεια του Δημάρχου και σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάση της σχετικής νομοθεσία .

2. Οι θέσεις, που παραχωρούνται είναι ισάριθμες των αδειών, που έχουν χορηγηθεί και καθορίζονται  κατά περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος. Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της σχετικής νομοθεσίας και η γνωμοδότηση  της σχετικής επιτροπής    

3. Ο παραχωρούμενος χώρος δεν είναι πάνω από 2τ.μ. και δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της παραχωρούμενης επιφάνειας.

4. Οι καθορισμένες θέσεις θα παραχωρούνται με κλήρωση και κατά προτεραιότητα σε Δημότες του Νέας Ζίχνης.

5.  Στους κατόχους επιχειρήσεων θεάματος (Λούνα Πάρκ, Τσίρκο κ.λ.π.)για τις ημέρες λειτουργίας των επιχειρήσεών τους

6.   Στους μικροπωλητές και παραγωγούς για τις ημέρες  εορτασμού  των Ιερών Ναών του Δήμου, στους γύρω από τον ναό δρόμους ή και σε μεγαλύτερη έκταση ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και την σπουδαιότητα του εορτασμού.

7. Σε νόμιμους κατόχους άδειας λειτουργίας κινητών καντινών(παρ. 5,αρθρ. 1 του Ν. 3377/2005 Φ.Ε.Κ. 202/19-8-05), χορηγείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε θέσεις, που καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, με δημοπρασία.

8. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι 5τ.μ. και ο συνολικά παραχωρούμενος χώρος να μην υπερβαίνει τα 10τ.μ.

 Άρθρο 14  : Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα

1.  Στους κατόχους επιχειρήσεων θεάματος (Λούνα Πάρκ, Τσίρκο κ.λ.π.)για τις ημέρες λειτουργίας των επιχειρήσεών τους και στους μικροπωλητές και παραγωγούς για τις ημέρες  εορτασμού  των Ιερών Ναών του Δήμου, στους γύρω από τον ναό δρόμους ή και σε μεγαλύτερη έκταση ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και την σπουδαιότητα του εορτασμού.

               Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.  Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά ακόμα.  Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.

2. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάσταση.                   

 

3. Για τις εκδηλώσεις, που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1491/84.

 

4.  Στις άδειες, που  χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα επιτρέπεται   η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.

5.  Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.

 

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 15: Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

 

Τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται κατά το είδος και την ζώνη ως εξής:

 

1)  Για οικοδομικές και τεχνικές εργασίες κατά την ανέγερση (οικοδομικά υλικά, μπάζα, κάδοι,

μηχανήματα) ανεξαρτήτως ζώνης: 6,00 ευρώ το τ.μ. ετησίως

 

2) Για τραπεζοκαθίσματα ανά τ.μ ετησίως:

Α  Ζώνη     3 ευρώ,

Β Ζώνη       2 ευρώ,

 

3) Για εμπορεύματα ανά τ.μ. ετησίως:

Α  Ζώνη     3 ευρώ,

Β  Ζώνη     2 ευρώ,

 

4) Για τα περίπτερα ανά τ.μ. ετησίως και μέχρι 4 τ.μ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό  50 ευρώ.

5) .   Για τους μικροπωλητές και παραγωγούς για τις ημέρες  εορτασμού  των Ιερών Ναών του Δήμου 20 €, τα 4 μέτρα πρόσοψης,(με βάθος πάγκου 2μέτρα)

 

6) Για τους κατόχους επιχειρήσεων θεάματος 300 € για τρεις ημέρες προσαυξανόμενο κατά 50 € για κάθε επιπλέον ημέρα

 

7) Για μικροπωλητές-στάσιμο εμπόριο 20 € ετησίως.

 

8) Για χρήση υπεδάφους:

α)Καθορίζει την τιμή για χρήση  υπεδάφους κατά την υπογειοποίηση καλωδίων των κοινωφελών επιχειρήσεων και εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στο ποσό των 0,50 € ετησίως ανά κυβικό μέτρο

β) Ορίζει την επιβολή των Τελών Διέλευσης & των Τελών χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών Διέλευσης, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ 106Α) και την αριθ. 528/075 απόφαση της ΕΕΤΤ  (ΦΕΚ 1375/2009 τεύχος Β) για τοποθέτηση από Κοινωφελείς επιχειρήσεις, Οργανισμούς και ιδιώτες, τηλεφωνικών θαλάμων, ΚΑΦΑΟ, κ.λ.π. σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους εντός αλλά και εκτός οικισμών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου:

Ι) Για κάθε  τηλεφωνικό θάλαμο, Κ.Α.Φ.Α.Ο σε 300 € ετησίως.

ΙΙ) Για κάθε  Α.Τ.Μ. τραπεζών σε κοινόχρηστο χώρο 3.000 € ετησίως, Και

ΙΙΙ) για κάθε στύλο στο ποσό των 30 € ετησίως.

Σε όλες τις περιπτώσεις το τέλος δεν χρεώνεται αναδρομικά αλλά ολόκληρο ανεξάρτητα από τον  χρόνο χρήσεως και πληρώνεται εξ ολοκλήρου πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης, η οποία δεν μπορεί να είναι σε χρόνο μικρότερη από την κατά κατηγορία χρονική περίοδο του παρόντος κανονισμού.

 

Άρθρο 16: Κυρώσεις και πρόστιμα.

Σε περιπτώσεις αυθαίρετης χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου εκτός από το  αναλογούν τέλους και πρόστιμο(Ν. 1900/90):

 

1. Σε χώρους ,που έχει παραχωρηθεί άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το    αναλογούν τέλος χρήσης.

 

2. Σε περιπτώσεις που δεν έχει παραχωρηθεί άδεια ,επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό ,που έχει προσδιοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χρήσης.

 

3. Εάν συνεχίζεται η αυθαίρετη χρήση ή επαναλαμβάνεται το πρόστιμο διπλασιάζεται κάθε φορά μέχρι και δύο φορές.

 

4. Πέραν τούτου αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και απομακρύνεται από τα συνεργεία του Δήμου  κάθε αντικείμενο από τον χώρο με την συνδρομή  της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλεται επιπρόσθετα και ειδικό τέλος για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης. Κατόπιν τούτου στον παραβάτη δεν χορηγείται άδεια χρήσης.

 

5. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά ,που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων , θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή-κατάληψη και θα επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα  με τον Ν.1337/83.

 

6.Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται, επιπλέον, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κίνησης και στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα εκτέλεσης δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα όπως αυτά συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραβάσεων ισχύουν διοικητικές κυρώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κ.Δ.Δ. και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής προστίμων. Εάν οι παραβάσεις άπτονται ποινικών αδικημάτων ισχύουν και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Η διατήρηση του Δήμου μας καθαρού, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων (αυτοκινητικών, από οικοδομικές εργασίες κτλ.), η απάλειψη της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και, τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Είναι ταυτόχρονα  και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράμουν το έργο του Δήμου και να συμβάλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώματος τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που προσβάλλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ζίχνης και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητάς του από την αρμόδια Αρχή. Από την θέση σε ισχύ του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται.                                                               

 

   2. Ο παρόν κανονισμός αποτελούμενος από 16 άρθρα γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  και κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου και  ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης.

  3. Εξουσιοδοτεί τον κ Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

  4. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

    5. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙ@ΓΕΙΑ διαφορετικά δεν εκτελείται.

   6. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών

 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 79/2014.

Αφού συντάχτηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:                                                    

  Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Δήμαρχος

ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα μέλη

ΤΥ

Ο Δήμαρχος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ

 

Προβολή ταινίας την Δευτέρα 27-10-2014 & ώρα 7μμ στην αίθουσα Μαριάννα. Εκτύπωση
 

Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και ώρα 7 το βράδυ στην αίθουσα πολιτισμού "ΜΑΡΙΑΝΝΑ" του Δήμου Νέας Ζίχνης, θα προβληθεί η ταινία του συμπατριώτη μας σκηνοθέτη Τάκη Χατζόπουλου, με τίτλο "ΓΑΖΩΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ" που πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ/νικης  το 1974.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 
Υποδοχή ιερής εικόνας, λιτάνευση και εκδηλώσεις στις 1 και 2 Νοεμβρίου..
Απόφαση Ο.Ε. 78_2014 Κανονισμός Υπηρεσίας Ύδρευσης
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Καθορισμός του ημερήσιου τέλους χρήσης λαϊκών αγορών
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Εξουσιοδότηση Πληρεξούσιου Δικηγόρου
 


Είσοδος Χρήστη
Ανάκτηση Κωδικού
Δεν έχετε λογαριασμό;
Εγγραφή
Έρευνα Απόψεων
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
Εκδηλώσεις
« < Οκτώβριος 2014 > »
Δ T Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
«COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER AREA» και ακρωνύμιο «CommoNaR»

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

984082.jpg