Greek English French German Italian Russian Spanish
 
 
Χαιρετισμός Δημάρχου

Χαιρετισμός Δημάρχου

Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Ζίχνης. Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε όσους...

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Νέας Ζίχνης

Κατεβάστε το αρχείο:   Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Νέας Ζίχνης

 • Χαιρετισμός Δημάρχου

  Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2007 18:43
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ...

  Τρίτη, 23 Δεκέμβριος 2014 08:21
 • Συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας...

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 11:57
 • Έγκριση πρακτικών για την δημοπρασία του έργου «Κατασκευή υδρευτικού αγωγού Αγριανής – Νέας Ζίχνης

  Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015 13:50
 • Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Νέας Ζίχνης

  Πέμπτη, 15 Ιανουάριος 2015 11:09

2ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΥΡΡΙΝΙΩΤΩΝ "ΤΟ ΚΟΤΣΑΚΙ"

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

politistikos

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

 1. Το Σάββατο 30 Ιουλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στη Μυρρίνη το 2ο αντάμωμα των Μυρρινιωτών που διοργανώνει ο σύλλογός μας. Ώρα έναρξης της εκδήλωσης 9μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες θα υπάρξουν σε επόμενη ανακοίνωση.

 1. Τη Κυριακή 31 Ιουλίου 2016 στη Μυρρίνη στις 11π.μ. θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου μας.
 1. Επειδή και η διοργάνωση του 2ου ανταμώματος θα στηριχτεί στην εθελοντική εργασία μελών και φίλων του συλλόγου, όσοι επιθυμούν να στηρίξουν τη προσπάθεια δουλεύοντας εθελοντικά, να το δηλώσουν στα τηλέφωνα: Βούλτσιος Σάκης 6944883606 και Τσέλιος Ιορδάνης 6932038157.
 1. Τις μέρες αυτές επίσης ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης και διάσωσης του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Μυρρίνης, που αποτελεί και την έδρα του συλλόγου μας. Παρά τη στήριξη των εργασιών από το Δήμο Νέας Ζίχνης, το κόστος της συντήρησης παραμένει μεγάλο για τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου μας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όσα από τα μέλη μας δεν έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους και μπορούν να την πληρώσουν, να το ρυθμίσουν, βοηθώντας έτσι τη προσπάθεια μας.

Μυρρίνη 28-6-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ)

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διακήρυξη

Χορήγηση προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ στον Νιζάμη Γεώργιο του Αγαπίου, στον Γάζωρο.-

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμ. 6/13-07-2016

Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης.-

Αριθμ.Αποφάσεως – 13 -

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ

       στον Νιζάμη Γεώργιο του Αγαπίου, στον Γάζωρο.-  

Στην Νέα Ζίχνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτηκαι ώρα -11.00 π.μ.- συνήλθε το Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Ζίχνης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 6498/08-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που επιδόθηκε εμπρόθεσμα στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω - 7 - μέλη:

                        ΠΑΡΟΝΤΑ                                     ΑΠΟΝΤΑ

1.- Χατζηχαραλάμπου Δαμιανός                   Πρόεδρος           ΚΑΝΕΝΑ

2.- Πασχαλίδου Δήμητρα                              Αντ/δρος    

3.- Αραμπατζής Ιωάννης                             Μέλος

4.- Ξουρίδας Πέτρος                                        »

5.- Στέφου Αριστοτέλης                                   »

6.- Τοπκάρογλου Ιωάννης                                »

7.- Σιδηροπούλου-Σωτηρίου Χρυσούλα          »

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι ο Νιζάμης Γεώργιος του Αγαπίου με την αριθμ. πρωτ. 6391/06-07-2016 αίτησή του ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ - ΠΑΡΚ στην Τ.Κ. Γαζώρου από 21-07-2016 μέχρι 28-07-2016 και εντός του αριθ. 293 κοινόχρηστου οικόπεδο του οικισμού Γαζώρου του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.41 του Ν.2218/94 οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι όροι και οι προϋποθέσεις των οποίων προβλέπονται από υγειονομικές διατάξεις, χορηγούνται από τους ΟΤΑ και στην προκειμένη περίπτωση την αρμοδιότητα την έχει ο Δήμος της και σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» η χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων ανήκει στην αρμοδιότητα της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δ/κής Μεταρ/σης και Ηλεκτρ/κής Διακ/ση, Υγείας, Περιβ/ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/9.12.2013 τεύχος Β’) «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου», για την χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η άσκηση των οποίων διέπεται από Υγειονομική Διάταξη και αδειοδοτείται από της Δήμους, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβή θέση της εγκατάστασης .

Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης και σε παρέλευση άπρακτης της προαναφερθείσας προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά.

Για τον σκοπό αυτόν προσκόμισε με την αίτησή του και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής και 2) Βεβαίωση χρήσης Γης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Νιζάμης Γεώργιος του Αγαπίου έχει της προϋποθέσεις για χορήγηση προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ - ΠΑΡΚ στο όνομά του.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την από 06-07-2016 αίτηση του Νιζάμη Γεωργίου του Αγαπίου, της διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.2218/94 Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και της διατάξεις, της διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και την Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.1/ 31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/9.12.2013 τεύχος Β’).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ - ΠΑΡΚ στον Νιζάμη Γεώργιο του Αγαπίου, στην Τ.Κ. Γαζώρου και για το χρονικό διάστημα από 21-07-2016 μέχρι και 28-07-2016 και εντός του αριθ. 293 κοινόχρηστου οικόπεδο του οικισμού Γαζώρου του Δήμου Νέας Ζίχνης.

Η άδεια λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ - ΠΑΡΚ θα εκδοθεί από τον Δήμαρχο αφού προηγουμένως κατατεθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, και εφόσον καταβάλλει το νόμιμο δικαίωμα στο Δήμο για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με τον κανονισμό του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ.αριθμό 13/13-07-2016.-               

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:  

     Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη

         Υπογραφή                                                                                    Υπογραφές

Πιστό Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Π.Ζ.

Χατζηχαραλάμπου Δαμιανός

Our website is protected by DMC Firewall!