ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νέα Ζίχνη   22/08/2012                              

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                   Αριθμ.πρωτ.- 27 -

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση : 62042 N.Ζίχνης

ΤΗΛ: 2324350631

 

 

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Ζίχνης πρόκειται να προσλάβει καθαριστές /καθαρίστριες, για τα παρακάτω σχολεία, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 1-9-2012 έως 30-06-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012),του Ν. 4002/2011 άρθρο 69 παρ. γ.1, τις διατάξεις των άρθρων 113 παρ. 5 του Ν 1892/1990 (101 Ά) και άρθρο 5 παρ. 15 του Ν1894/90 (110 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν  από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν 3577/2007και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 119 Α΄), τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την αριθμ. 6/2012 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.

 

► Μία (1) καθαρίστρια για το δημοτικό Δραβήσκου

► Μία (1) καθαρίστρια για το δημοτικό  Αλιστράτης

Μία (1) καθαρίστρια για το δημοτικό  Γαζώρου.

 

 Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3)Υπεύθυνη δήλωση που να φαίνεται αν έχει συνάψει μίσθωση έργου για καθαρισμό και με άλλο σχολείο.

4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού του έτους 2012 και αν δεν υπάρχει του 2012 τότε του 2011.

5)βεβαίωση προϋπηρεσίας ως ανάδοχος καθαρισμού με μίσθωση έργου σε    σχολείο

6) Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει την πρόσληψη

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Ζίχνης(στο Δημαρχείο Ν.Ζίχνης)  καθημερινά μέχρι την Παρασκευή 31-08-2012 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

 

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στα παραπάνω σχολεία, στο Δημαρχείο Ν. Ζίχνης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

                                                                   Ο Πρόεδρος

 

 

                                                          ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ